LIFE SouthMoravia

projekt LIFE South Moravia - LIFE18 NAT/CZ/000832

 

Biotopy trávníků a lesních stepí v jihomoravském regionu trpí přerůstáním invazivními druhy rostlin, často kvůli opuštění půdy nebo nevhodnému hospodaření. Projekt LIFE SouthMoravia, který začal v září 2019 a poběží do prosince 2025, zlepší stav ochrany v sedmi lokalitách. Projekt bude navazovat na předchozí práce v rámci programu LIFE, ale v mnohem větším měřítku a s vylepšenými postupy zahrnujícími pastvu a ekoturistiku, tak, aby výsledky byly ještě udržitelnější. 

Základním cílem projektu je vyvinout ucelený systém managementu stanovišť obnovením tradičních zemědělských postupů, zejména pastvy, s co nejnižšími náklady.

Projekt řídí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx, partnery jsou Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Junák – český skaut, Kaprálův mlýn, z.s. a Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim.

LIFE SUB-PANNONIC

projekt LIFE Sub-Pannonic - LIFE17 NAT/SK/000589

 

V září 2018 byl odstartován projekt, který až do konce roku 2024 pomůže chránit na jižním a východním Slovensku i jižní Moravě celkem 28 chráněných území a také několik výjimečně vzácných druhů rostlin. Projekt je zaměřen na zlepšení stavu a následnou ochranu ohrožených druhů rostlin i tzv. evropsky významných lokalit v rámci soustavy Natura 2000. Často se jedná o přírodní fenomény výjimečně vzácné nejen v rámci Slovenska a České republiky, ale celé Evropské Unie. 

Bylina ruměnice turňanská se vyskytuje pouze na 5 lokalitách v Evropě, z toho na 4 na Slovensku, na 1 v Maďarsku. Další rostlina pelyněk Pančičův roste pouze na 10 lokalitách, z toho na 3 na Moravě, na Slovensku se nevyskytuje. Orchidej jazýček východní roste na Slovensku pouze na 5 lokalitách, v České republice v současnosti neroste, je znám jen z historických záznamů. Více na https://broz.sk/projekty/life-sub-pannonic/

Projekt koordinuje Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), za slovenskou stranu je partnerem Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Za českou stranu je partnerem projektu Český svaz ochránců přírody základní organizace Onyx ve spolupráci s Jihomoravským krajem.

CZ-SK SOUTH LIFE

projekt CZ-SK South LIFE - LIFE16 NAT/CZ/000001 

 O projektu | CZ-SK South Life - projekt na ochranu přírody

V září 2017 byl zahájen mezinárodní projekt na záchranu druhů a stanovišť soustavy NATURA 2000, který se bude realizovat až do června roku 2024. Hlavním cílem je zlepšení nepříznivého stavu ochrany 11 prioritních stanovišť a 3 prioritních druhů (se zvláštním zaměřením na endemické druhy) ve 25 evropsky významných lokalitách v Jihočeském kraji a 30 na jižním Slovensku. 

Předměty ochrany jsou v nepříznivém stavu v důsledku dlouhodobé absence managementu lokalit, nevhodného hospodaření, expanze invazních druhů rostlin aj. Více na https://www.south-life.cz/  

Příjemcem projektu je Jihočeský kraj, partnery Krajské školní hospodářství České Budějovice, Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx, Bratislavské regionálne ochranárske združenie a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.