Archiv

Poslechněte si naučnou stezku

Informace na naučných stezkách je nyní možné nejenom číst, ale i poslouchat! V rámci projektu On-line informační systém chráněných území Moravskoslezského kraje byly vytvořeny dvě mp3 naučné stezky. Jedná se o naučné stezky Štěpán a Skalka, každá ze stezek má 10 zastavení a informace jsou doplněny např. zvuky ptáků. Informace na naučných stezkách se tak stávají dostupné i nevidomým občanům.

přírodní rezervace štěpán

Informace do mobilu

Od září 2010 do srpna 2011 realizuje ČSOP Onyx nový projekt On-line informační systém chráněných území Moravskoslezského kraje. V rámci projektu bude vytvořeno 160 mobilních kódů (tzv. beetaggů), které poskytují informace o přírodovědně cenných územích v kraji. Taglisty, které umožňují získat do mobilního telefonu informace včetně fotografií, budou instalovány na v 60 maloplošných zvláště chráněných územích (přírodní rezervace a přírodní památky), 5 přírodních parcích (Podbeskydí, Moravice, Oderské vrchy, Sovinecko a Údolí Bystřice) a na 5 naučných stezkách (NS Píšť, Staříč, Skalka, Rezavka a Hvozdnice).

Mimo to bude vydán leták s informacemi o beetazích vyrobených v rámci projektu a o jejich technickém používání. Zároveň budou vytvořeny dvě MP3 naučné stezky, které umožní rozšířené využití informací (pro nevidomé, malé děti) a použití audiálních prvků např. hlasy ptáků. Projekt je financován z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

Bee Tagg kódy na naučné stezce PR Štěpán a na infopanelech v parcích Ostravy - Poruby

Jedná se o technologii, kterou ZO ČSOP Onyx vytváří ve spolupráci se společností ECHOS, o.s., a bude použita na jednotlivých zastaveních naučné stezky v přírodní rezervaci Štěpán a na informačních panelech v parcích Ostravy – Poruby. Díky aplikaci BeeTagg kódů je po nafocení obrázku možnost propojit daný obrázek (BeeTagg kód) s interaktivní akcí, jako je linkování na webovou adresu, stažení požadovaného obsahu a dodání dodatečných informací (např. také fotografie a GPS pozice).

Průzkum vybraných invazních druhů v Moravskoslezském kraji

ZO ČSOP Onyx zpracoval pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje průzkum vybraných invazních (tj. na daném území nepůvodních) druhů rostlin a živočichů na území Moravskoslezského kraje. Tento průzkum byl zpracováván v rámci projektu "Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje" a byl financován z Finančních mechanismů EHP/Norsko. Cílem projektu bylo zajištění efektivnějšího získávání, zpracování a dostupnosti informací týkajících se ochrany přírody v kraji. Předmětem byl nejen monitoring vybraných druhů živočichů a rostlin a výskytu invazních druhů (např. křídlatka japonská, bolševník velkolepý, lupina malolistá aj.), ale i návštěvnost vybraných chráněných částí přírody a dalších vybraných faktorů. Terénní průzkumy probíhaly od měsíce dubna 2010.

ECO-PACK-T 2008 - Pomoc při řešení problémů obcí a měst se psími exkrementy

Proč vznikl projekt "ECO-PACK-T 2008"

Jedním z měřítek kulturnosti národa je dodržování hygienických a estetických pravidel, nicméně při pohledu na veřejně přístupná místa obcí a měst našeho kraje je jasné, že v tomto ohledu zdaleka není vše v pořádku. Denní příděl psích exkrementů je neuvěřitelný – například v Praze ho lze vyčíslit dvěma desítkami tun, nicméně ani ve městech/obcích o menší rozloze a počtu venčených psů není v silách žádné úklidové služby zajistit stále okamžitou čistotu. Snaha poskytnout majitelům psů pomůcku, která by umožnila levné, okamžité a hygienické odklizení psí „navštívenky“, vyvrcholila v roce 1994, kdy byla u Úřadu průmyslového vlastnictví ošetřena papírová souprava FEDOG, která oproti běžně používaným mikrotenovým sáčkům nezatěžuje životní prostředí těžce odbouratelnými plasty a jejíž likvidace (včetně obsahu po použití) je možná spalováním, skládkováním i kompostováním. Komplet je vyroben z recyklovaného papíru a lepenky, což snižuje možnost zneužití výrobku k jiným účelům, přičemž lopatička odbourává averzi k sebrání exkrementu.

Implementace MA21 v městském obvodu Ostrava - Poruba

Projekt, jehož cílem bylo v co největší míře zapojit veřejnost do veřejného rozhodování. Projekt byl dvouletý a byl finančně podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Aktivita tohoto typu vždy předpokládá úzkou součinnost a spolupráci veřejného, neziskového i soukromého sektoru.

Informační panely v parcích Ostravy - Poruby

V týdnu od 26.10. do 30.10. 2009 proběhla instalace sedmi informačních panelů na Havlíčkově náměstí, v zámeckém parku, náměstí Družby, náměstí J. Nerudy a V. Nováka v Ostravě – Porubě. ZO ČSOP Onyx spolu se studenty Wichterlova gymnázia a Ostravské univerzity podrobně zmapovali druhy rostlin a živočichů v určených porubských parcích, vypracovali jejich charakteristiku a pořídili fotodokumentaci, která se stala podkladem pro jednotlivé panely. Každý panel obsahuje fotografie, informace z říše zvířat i rostlin a pravidla, jak se chovat v parcích. Projekt a realizaci informačních panelů pokryly peníze Moravskoslezského kraje z Dotačního programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a finance ZO ČSOP Onyx.

„Poruba nejen kácí, ale také sází"

Cílem projektu „Poruba nejen kácí, ale také sází – tentokrát za účasti našich nejmenších“ bylo zábavnou formou posílit osvětu v oblasti hospodaření s městskou zelení (zejména stromy) mezi nejmenšími. Pomocí stručné tematicky zaměřené přednášky, fundované, a přesto lehce stravitelné pro děti předškolního věku, na kterou navázala aktivní účast dětí na výsadbě nových dřevin, jsme chtěli poučit oslovené publikum nejen o významu zeleně obecně, ale také o základních zákonitostech údržby fondu dřevin ve městě.

Naučná stezka PR Štěpán

Přírodní rezervace Štěpán je jednou z nejvhodnějších lokalit pro představení veřejnosti v rámci celého Moravskoslezského kraje. Jde o unikátní přírodní lokalitu, kde bylo zaznamenáno 160 druhů ptáků (86 hnízdících), 10 druhů obojživelníků, 3 druhy plazů a také ohrožené druhy rostlin.

Informační panely v parcích Poruby

ČSOP Onyx ve spolupráci s Úřadem MOb Poruba již druhým rokem systematicky realizuje aktivity MA 21, mimo jiné zaměřené na péči o zeleň, spolupráci s místními školami i podnikatelskými subjekty. Obecným cílem předkládaného projektu je splnění jednoho konkrétního úkolu vzešlého z jednání Pracovní skupiny MA 21, kterým je podpora informovanosti o významných částech zeleně v Ostravě - Porubě.

1  2  3