Projekty

LIFE SouthMoravia

            

Stav chráněných suchých trávníků a lesostepí na jižní Moravě a v Polabí pomůže vylepšit projekt LIFE

Biotopy trávníků a lesních stepí v jihomoravském regionu trpí přerůstáním invazivními druhy rostlin, často kvůli opuštění půdy nebo nevhodnému hospodaření. Projekt LIFE SouthMoravia, který začal v září 2019 a poběží do prosince 2025, zlepší stav ochrany v šesti jihomoravských lokalitách (Děvín, Stolová hora, Moravský Kras, Miroslavské kopce, Pouzdřanská step, Stránská skála) a jedné středočeské (Žehuňsko).

Projekt bude navazovat na předchozí práce v rámci programu LIFE, ale v mnohem větším měřítku a s vylepšenými postupy zahrnujícími pastvu a ekoturistiku, tak, aby výsledky byly ještě udržitelnější. Základním cílem projektu je vyvinout ucelený systém managementu stanovišť obnovením tradičních zemědělských postupů, zejména pastvy, zajištění významných sociálně-ekonomických přínosů z obnovení udržitelné pastvy, přispívat k rozvoji udržitelného cestovního ruchu s aktivní účastí místních komunit včetně zvýšení konkurenceschopnosti místních zemědělců, demonstrace a replikace nových řešení v regionu.

Mezi hlavní aktivity patří obnova poškozených stanovišť trávníků (odstraňování keřů, příprava lokalit pro dlouhodobé hospodaření), obnovení rozsáhlé pastvy jako nejvhodnějšího způsobu dlouhodobého managementu, likvidace invazivní rostliny borytu barvířského, budování funkčního dobrovolnického systému včetně pravidelného ročního dobrovolnictví českých i zahraničních účastníků, zvyšování povědomí veřejnosti a klíčových účastníků formou seminářů, exkurzí.

Plánované postupy přispějí k cílům prioritních oblastí podprogramu LIFE pro životní prostředí, protože se zaměřuje především na řízení sítě Natura 2000. Projekt provede řadu konkrétních akcí v oblasti ochrany, monitorování a zvyšování povědomí, jejichž cílem je zlepšit stav ochrany typů stanovišť uvedených v příloze I HD v rámci následujících sedmi lokalitách Společenství - CZ0624104, CZ0624043, CZ0214050, CZ0624130, CZ0620147 , CZ0624060 a CZ24020.

Projekt řídí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx, partnery jsou Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Junák – český skaut, Kaprálův mlýn, z.s. a Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim.

Základní informace o projektu:

Rozpočet: 1,320,000 € (příspěvek EK: 990,000 €)
Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 12. 2025

Přehled stanovišť:

 • 6240* - Subpannonické stepní travinné porosty (nepříznivý - nedostatečný stav v panonském, nepříznivý - špatný v kontinentální oblasti), 
 • 6250* - Panonské sprašové stepní travinné porosty (nepříznivý - nedostatečný stav v kontinentální oblasti, nepříznivý - špatný v panonské oblasti)
 • 6210 - polopřirozené suché travnaté porosty a scrublandské facii na vápenatých substrátech, * důležitá místa orchidejí (nepříznivý stav v panonském, nepříznivý stav v kontinentálním regionu)
 • 6110* - Rupikoidní vápnité nebo basofilní travní porosty Alysso-Sedion albi (nepříznivý – nedostatečný stav v obou biogeografických oblastech)
 • 91H0* - Panonské lesy s Quercus pubescens (nepříznivý - nedostatečný stav v obou biogeografických oblastech)
 • 91I0* - Euro-sibiřský stepní lesy s Quercus spp (nepříznivý stav v obou biogeografických oblastech).

* Prioritní evropsky významné druhy a stanoviště

Kontakty:

ČSOP ONYX:

Ing. Ivana Mariánková - manažerka projektu
tel.: +420 737 505 288, e-mail: ivana.mariankova@gmail.com

Mgr. Roman Barták - PR manažer
tel: +420 724 104 976, e-mail: roman.bartak@email.cz

Ing. Vilém Jurek - manažer lokalit
tel.: +420 605 526 958, e-mail: vilem.j@gmail.com

BOTANICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR, V. V. I.:

RNDr. Hana Pánková, Ph.D.
tel.: +420 732 915 014, e-mail: Hana.Pankova@ibot.cas.cz

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, KAPRÁLŮV MLÝN, Z.S.:

Mgr. Tomáš Kozel
tel.: +420 607 924 128, e-mail: tomas.kozel@kapraluvmlyn.cz

ČSOP VLAŠIM:

Ing. Karel Kříž
tel.: +420 777 800 458, e-mail: karel.kriz@csop.cz

LIFE SUB-PANNONIC

              

Extrémně vzácným rostlinám i chráněným územím evropského významu pomůže na Slovensku a na Moravě projekt LIFE

V září 2018 byl odstartován projekt, který až do konce roku 2024 pomůže chránit na jižním a východním Slovensku i jižní Moravě celkem 28 chráněných území a také několik výjimečně vzácných druhů rostlin. Projekt koordinuje Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), za slovenskou stranu je partnerem Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Za českou stranu je partnerem projektu Český svaz ochránců přírody základní organizace Onyx ve spolupráci s Jihomoravským krajem.

Projekt je zaměřen na zlepšení stavu a následnou ochranu ohrožených druhů rostlin i tzv. evropsky významných lokalit v rámci soustavy Natura 2000. Často se jedná o přírodní fenomény výjimečně vzácné nejen v rámci Slovenska a České republiky, ale celé Evropské Unie. Bylina ruměnice turňanská se vyskytuje pouze na 5 lokalitách v Evropě, z toho na 4 na Slovensku, na 1 v Maďarsku. Další rostlina pelyněk Pančičův roste pouze na 10 lokalitách, z toho na 3 na Moravě, na Slovensku se nevyskytuje. Orchidej jazýček východní roste na Slovensku pouze na 5 lokalitách, v České republice v současnosti neroste, je znám jen z historických záznamů.

Nejen tyto ohrožené, a tudíž zákonem přísně chráněné rostliny jsou předmětem zájmu projektu LIFE. Jsou to také celé ekosystémy, které umožňují život mnoha dalším ohroženým druhům rostlin a živočichů, např. motýlů, brouků nebo ptáků. Jde konkrétně o 450 hektarů suchých a stepních trávníků tzv. panonské oblasti, která na jižním a východním Slovensku i jižní Moravě hostí množství teplomilných druhů. Současně jsou však tyto trávníky ohroženy opuštěním tradičního hospodaření, které se projevuje změnou zhoršováním stavu trávníků, zarůstáním dřevinami nebo invazními druhy rostlin. Z tohoto důvodu je také cílem projektu zajistit už v jeho průběhu, ale také po jeho skončení návrat tradičního způsobu využití, především kosení a pastvy ve spolupráci s místními farmáři.

Z projektu tak nebude mít prospěch pouze příroda, ale také lidé. Z jeho přínosů budou těžit jak majitelé dotčených pozemků, místní obce a školy, tak i široká veřejnost a návštěvníci regionu. Bude podpořeno minimálně 10 místních farmářů a vytvořena 3 nová pracovní místa v rámci udržitelného farmaření, vyškoleno 20 místních průvodců a vytvořeno 5 pracovních míst pro udržitelný turistický ruch. V jednotlivých lokalitách bude také instalováno celkem 22 objektů drobné infrastruktury, vytvořeny 4 naučné stezky a instalovány další informační panely. Pro veřejnost, a především pro děti, bude vyrobena řada tiskovin jako pexeso, letáky, brožurky, a také propagační předměty (např. ekologické tašky, trička, fair trade čokolády), které budou využívány při přednáškách a terénních exkurzích.

Bratislavské regionální sdružení se zabývá ochranou slovenské přírody již od roku 1997, od roku 2003 pak, i na evropské úrovni, velmi úspěšně využívá program LIFE. Svými projekty zlepšuje stav mokřadů a lužních lesů unikátní krajiny podél Dunaje, obnovuje původní pastviny či podporuje populace ohrožených druhů. Kromě již zmíněných rostlin jde také o živočišné druhy, např. ptáky, netopýry nebo bezobratlé, konkrétně brouky. Význam tohoto projektu také spočívá také v tom, že díky němu se aktivity BROZ rozšíří ze západního a středního Slovenska také již na východ státu.

Na české straně je Český svaz ochránců přírody díky několika svých základním organizacím jedním z nejúspěšnějším žadatelům z programu LIFE v rámci České republiky.  Projekty jsou zaměřeny na ochranu cenných ekosystémů a druhů v Moravskoslezském, Zlínském či Středočeském kraji, tento konkrétně směřuje k ochraně cenného přírodního dědictví kraje Jihomoravského. Tento projekt je již druhým na kterém BROZ a ZO ČSOP Onyx spolupracují.

O tom, že se jedná o mimořádný úspěch svědčí i fakt, že projekt obstál v roce 2017 v evropské konkurenci více než 600 projektů a ve své kategorii zaměřené na ochranu přírody byl hodnocen jako 10. nejlepší.

Více na https://broz.sk/projekty/life-sub-pannonic/ a https://www.facebook.com/subpannonic/

Základní informace o projektu:

Rozpočet: 3 112 940 € (příspěvek Evropské komise: 2 330 797  €)

Doba realizace projektu: 1. 9. 18 – 31. 12. 2024

Přehled cílových druhů a stanovišť:

* Prioritní evropsky významné druhy a stanoviště

Přehled slovenských lokalit (21):

Územia európskeho významu – Ostrovné lúčky, Biskupické luhy, Fabiánka, Brezová stráň, Turecký vrch, Pieskovcové chrbty, Tematínske vrchy, Zobor, Plešivská planina, Vel´ký kopec, Sedliská, Nad vinicami, Kečovské škrapy, Domické škrapy, Palanta, Plešivské stráne, Ladmovské vápence, Horný vrch, Dechtárske vinice, Drieňové, Soví hrad

Přehled jihomoravských lokalit (7):

Evropsky významné lokality – Špidláky, Bílý kopec u Čejče, Přední kout, Kamenný vrch u Kurdějova, Přední kopaniny, Hochberk, Ječmeniště

Kontakty:

Kontaktní osoba za SR (BROZ): Mgr. Pavol Littera, PhD.

Tel: +421 948 177 555, e-mail: littera@broz.sk

Kontaktní osoba za ČR (ZO ČSOP Onyx): Mgr. Roman Barták

Tel: +420 724 104 976, e-mail: roman.bartak@email.cz

 

                  

CZ-SK SOUTH LIFE

          

Projekt LIFE pomůže ohroženým druhům a ekosystémům v jižních Čechách i na jižním Slovensku

Mezinárodní projekt na záchranu druhů a stanovišť soustavy NATURA 2000 byl zahájen v září 2017 a bude se realizovat až do června roku 2024. Hlavním cílem je zlepšení nepříznivého stavu ochrany 11 prioritních stanovišť a 3 prioritních druhů (se zvláštním zaměřením na endemické druhy) ve 25 evropsky významných lokalitách v Jihočeském kraji a 30 na jižním Slovensku. Předměty ochrany jsou v nepříznivém stavu v důsledku dlouhodobé absence managementu lokalit, nevhodného hospodaření, expanze invazních druhů rostlin aj. 

Projekt je zaměřen na zlepšení stavu a následnou ochranu ohrožených druhů rostlin, živočichů i celých přírodních stanovišť. Bude realizován na území zdejších evropsky významných lokalit vyhlášených v rámci soustavy Natura 2000. Často se jedná o přírodní fenomény výjimečně vzácné nejen v rámci České republiky a Slovenska, ale celé Evropské Unie. Bylina hořeček český se na celém světě vyskytuje pouze v České republice, Německu, Rakousku a Polsku, přičemž z daleka nejhojnější (avšak stále velmi vzácná) je právě v Jihočeském kraji. Podobným příkladem je i poddruh dravého brouka střevlíka Ménétriésova, který je vzácným pozůstatkem doby ledové na našem území a rovněž středoevropským endemitem. Vzácným a v rámci celé evropské unie přísně chráněným druhem brouka je i páchník hnědý, který žije v dutinách starých stromů a živí se
rozpadajícím se dřevem. Jedná se o typický druh, jehož management pomůže nejen ochraně celé řady jiných druhů (brouků vázaných na mrtvé dřevo, ale i ptáků a dalších), ale významně přispěje i k oživení místních tradic a zachování kulturního dědictví.

Projekt CZ–SK SOUTH LIFE je teprve čtrnáctým projektem LIFE schváleným v České republice od roku 2004. Současně projekt získal nejvyšší dotaci od Evropské komise a je rovněž projektem s nejdelší realizací. Jedná se o projekt mezinárodní a je zaměřen na péči o 11 prioritních stanovišť, 3 prioritní druhy v celkem 55 evropsky významných lokalitách. Jde tedy bezesporu o historicky jeden z nejvýznamnějších projektů zaměřených na ochranu přírody v České i Slovenské republice.

Očekávané výsledky projektu:

 • Hořeček mnohotvarý český: (Gentianella praecox subsp. bohemica), zvětšení populace druhu a rozšíření biotopu druhu o 8,8 ha
 • Páchník hnědý: (Osmoderma eremita), zvětšení populace druhu a zajištění vhodných stanovišť – ošetření 1300 stávajících stromů, výsadba 1500 nových stromů
 • Střevlík Menetriesův: (Carabus menetriesi pacholei), zvětšení populace druhu a rozšíření biotopu o 20 ha
 • Aktivní vrchoviště (kód stanoviště 7110): obnova stanoviště na 79 ha šetrným sečením a odstraňováním náletů
 • Rašelinný les (91D0): obnova stanoviště na 125 ha a rozšíření plochy o 20 ha obnovením degradovaných lesních porostů; zlepšení vodního režimu na 13 ha
 • Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (91E0): obnova na minimálně 100 ha, výsadba 31 000 původních dřevin, obnova ploch degradovaných invazními druhy rostlin na více než 47 ha
 • Slaniska a travinné porosty (1340, 1530, 6110, 6120, 6210, 6250, 6260): obnova stanovišť na ploše 225 ha, odstranění 2000 m odvodňovacích kanálů, obnova vodního režimu na 42 ha slatinných biotopů.

Příjemcem projektu je Jihočeský kraj, partnery Krajské školní hospodářství České Budějovice, Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx, Bratislavské regionálne ochranárske združenie a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.

Více na https://www.south-life.cz/

Základní informace o projektu:

Rozpočet: 7 024 703 € (72,39 % příspěvek Evropské komise – 5 085 000 €, program LIFE)
Termín realizace: 1. 9. 2017 – 30. 6. 2024

Přehled jihočeských lokalit (25):
Evropsky významné lokality - Blatná, Borkovická blata, Čistá hora, Háje, Hlubocké hráze,
Hlubocké obory, Horní Malše, Hroby, Jaroškov, Kozlovská stráň, Lužnice a Nežárka, Nerestský
lom, Opolenec, Pastvina u Přešťovic, Pláničský rybník – Bobovec, Pohoří na Šumavě, Rašeliniště
Kapličky, Sokolí hnízdo a bažantnice, Svatý Kříž, Šumava, Tejmlov – Nad Zavírkou, Úbislav,
Vlašimská Blanice, Vrbenské rybníky, Zlatý potok v Pošumaví.

Přehled slovenských lokalit (30):
Územia európskeho významu - Abov, Alúvium starej Nitry, Biele hory, Burdov, Čenkov, Číčovské
luhy, Čiližské močiare, Devínska kobyla, Drieňová hora, Dunaj, Dunajské trstiny, Gavurky,
Chotínske piesky, Panské lúky, Jurský Chlm, Kamenínske slaniská, Karáb, Kľúčovské rameno,
Modrý vrch, Mostové, Nesvadské piesky, Palárikovské lúky, Pavelské slanisko, Ploská hora,
Seleštianska stráň, Starý vrch, Štokeravská vápenka, Šurianske slaniská, Veľkolélsky ostrov, Zobor.

Přehled cílových druhů a stanovišť:

 • hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. Bohemica*)
 • střevlík Ménétriésův (Carabus Menetriesi subsp. pacholei*)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita*)
 • travino-bylinná stanoviště (6110* - vápnité nebo bazické skalní trávníky
 • 6120* - vápnomilné travinné porosty na suchých píscích, 6210* - polopřirozené suché
 • trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, 6250* - panonské sprašové stepní
 • trávníky, 6260* - panonské písčité stepi)
 • lesní stanoviště (91D0* - rašelinné lesy, 91E0* - smíšené jasanovo-olšové lužní lesy,
 • 91N0* - křoviny panonských vnitrozemských písečných dun)
 • slaniska a rašeliniště (1340* - vnitrozemské slané louky, 1530* - panonské slané stepi a
 • slaniska, 7110* - aktivní vrchoviště).

* Prioritní evropsky významné druhy a stanoviště

Kontakty:

VEDOUCÍ MANAŽERKA PROJEKTU:
Ing. Eva Ježková
jezkova@kraj-jihocesky.cz
+420 386 720 720

KOORDINÁTOR ZA SLOVENSKOU REPUBLIKU (BROZ):
Mgr. Pavol Littera, Ph.D.
littera@broz.sk
+421 948 177 555

VĚDECKÁ MANAŽERKA:
Bc. Milena Vlášková, DiS.
vlaskova@kraj-jihocesky.cz
+420 386 720 762

PR MANAŽER (ČSOP ONYX):
Marek Fügner
m.fugner@gmail.com
+420 725 259 910