Setkání stakeholderů ke Karpatské úmluvě proběhlo online

22. 10. 2020 LIFE SUB-PANNONIC

Plánované setkání stakeholderů Karpatské úmluvy vzhledem k nouzovému stavu proběhlo online formou, na youtube je možné shlédnout všechny prezentace.

Všechny 3 projekty, hrazené z programu LIFE, které naše organizace realizuje jako hlavní příjemce nebo partner, zde prezentoval PR manažer Roman Barták.

Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Karpatská úmluva) vznikla z iniciativy Ukrajiny a za technické a odborné pomoci Programu OSN pro životní prostředí. Státy karpatského regionu (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Ukrajina) Úmluvu podepsaly v Kyjevě v roce 2003. Úmluva vstoupila v platnost dne 4. ledna 2006. Obecným principem Úmluvy je závazek smluvních stran spolupracovat při ochraně a udržitelném rozvoji Karpat s cílem zlepšit kvalitu života, posílit místní ekonomiky a komunity a chránit přírodní hodnoty i kulturní dědictví. Úmluva se zaměřuje na široký okruh témat od ochrany a udržitelného využívání biologické a krajinné rozmanitosti, přes udržitelné lesní a zemědělské hospodaření, dopravu a infrastrukturu až po cestovní ruch či kulturní dědictví. V neposlední řadě se věnuje také zvyšování povědomí, vzdělávání a účasti veřejnosti. Úmluva umožňuje důslednější a efektivnější přístup k ochraně a udržitelném rozvoji Karpat a přispívá ke koordinaci aktivit mezi jednotlivými smluvními stranami. 

Působnost Karpatské úmluvy v České republice se vztahuje pouze na příslušný region, tedy přibližně 1/10 rozlohy ČR na území Zlínského, Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého kraje. Karpaty zasahují do České republiky v rámci subprovincie Vnějších Západních Karpat. Jedná se o velice pestré a přírodovědně, kulturně a historicky cenné území, ve kterém byly vyhlášeny jak chráněné krajinné oblasti (Beskydy, Bílé Karpaty a Pálava), tak evropsky významné lokality (např. Čertoryje, Chřiby, Niva Morávky) a ptačí oblasti (např. Hostýnské vrchy, Horní Vsacko). Mezi velmi hodnotná území Karpat v ČR patří také Hostýnské vrchy, Vizovické vrchy, Chřiby, Ždánický les či Litenčická vrchovina. Již od roku 2006 se v ČR pravidelně pořádají kulaté stoly Karpatské úmluvy, tedy pracovní setkání zástupců veřejné správy (obce, kraje), CHKO, neziskového, akademického i podnikatelského sektoru, kteří se aktivně podílejí na naplňování Karpatské úmluvy na národní úrovni, a to zejména v oblastech prosazování udržitelného rozvoje, ochrany přírody, krajiny a kulturního dědictví. Tato setkání přispívají ke sdílení informací a podnětů mezi jednotlivými zúčastněnými subjekty.