Zahájení projektu Rašeliniště Horní Borková, revitalizace

10. 08. 2021 Rašeliniště Horní Borková

Po třech letech příprav byl zahájen projekt Rašeliniště Horní Borková - revitalizace.

Předmětem projektu revitalizace je odvodněné rašeliniště v PR Pod Borkovou včetně odvodněného rašeliniště mimo přírodní rezervaci (k.ú. Horní Planá a Pestřice). Lokalita byla původně okrajovou částí rozsáhlého komplexu rašelinišť v údolí Vltavy. V průběhu 60. let byla tato ložiska vytěžena a údolí zaplaveno vodou vodní nádrže Lipno I. Okraj rašeliniště, který je předmětem revitalizace, zůstal nezatopen, a ani zde nebyla vytěžena veškerá rašelina. Je však protkán sítí odvodňovacích kanálů.

Cílem projektu je zahrazením odvodňovacího systému vrátit úroveň podzemní vody k povrchu terénu a obnovit rašelinotvorné procesy a nasměrovat sukcesní procesy směrem k funkčnímu mokřadu rašelinného typu. Součástí projektu je i podpora místní populace silně ohroženého a naturového druhu tetřívek obecný formou obnovy otevřených rašelinných biotopů i dalších stanovišť, které tento druh vyhledává a potřebuje. Významným způsobem budou proto redukovány náletové dřevinné porosty s cílem otevřít plochu rašeliništním společenstvům a přizpůsobit ji co nejvíce nárokům tetřívka obecného, jehož výskyt je na lokalitě opakovaně potvrzován. Revitalizace rašelinišť narušených odvodněním a s ním spojená stabilizace ploch bezlesí na rašeliništích je jednou ze základních podmínek trvalé existence populací tetřívka obecného v ptačích oblastech soustavy NATURA 2000, kde je předmětem ochrany.