Prohlídka lokality v Borkové

04. 11. 2021 Rašeliniště Horní Borková
Projekt s názvem Rašeliniště Horní Borková – projekt revitalizace je financován z OPŽP a příjemcem poskytnuté dotace je ZO ČSOP Onyx. Předmětem projektu je obnova rašeliniště v přírodní rezervaci Pod Borkovou včetně odvodněného rašeliniště mimo přírodní rezervaci. Pod Borkovou je přírodní rezervace ev. č. 13488 poblíž obce Horní Planá v okrese Český Krumlov. Oblast spravuje Správa NP a CHKO Šumava. Důvodem ochrany jsou biotopy rašelinišť, slatinišť, nevápnitých mokřadů, periodicky zaplavovaných ploch a křovin a ochrana před škodlivými zásahy do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
 
Lokalita byla původně okrajovou částí rozsáhlého komplexu rašelinišť v údolí Vltavy. V průběhu 60. let byla tato ložiska vytěžena a údolí zaplaveno vodou vodní nádrže Lipno I. Okraj rašeliniště, který je předmětem revitalizace, zůstal nezatopen a nebyla tu vytěžena veškerá rašelina. Území je protkáno sítí odvodňovacích kanálů.