Světový den mokřadů

02. 02. 2022 CZ-SK SOUTH LIFE

2. února si na celém světě připomínáme Světový den mokřadů. Ten označuje datum podepsání Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská úmluva v roku 1971. Dnes má Ramsarská úmluva celkem 171 smluvních stran, tedy států, které se k ní připojily. Každá smluvní strana je povinna zařadit alespoň jeden ze svých mokřadů na Seznam mokřadů mezinárodního významu, který úmluva spravuje, a zajistit adekvátní ochranu a rozumné užívání mokřadů na svém území. Seznam v současné době čítá více než 2 400 mokřadů celého světa o celkové rozloze 2,5 miliónu kilometrů čtverečních. Česká republika je smluvní stranou úmluvy od roku 1990 a v seznamu má zapsáno celkem 14 mokřadů. Jsou mezi nimi rybniční soustavy (např. Třeboňské rybníky, Novozámecký a Břehyňský rybník, Lednické rybníky), říční nivy (např. Litovelské Pomoraví, Mokřady dolního Podyjí), rašeliniště (např. Šumavská rašeliniště, Krkonošská rašeliniště) a dokonce i jeden ojedinělý podzemní mokřad – Podzemní Punkva.

V rámci projektu CZ-SK SOUTH LIFE zkoumáme rašeliniště u Loučovic na Lipensku, kde žije střevlík Ménétriésův (Carabus menetriesi pacholei). 

Jedná se o reliktní druh dravého brouk s měděně lesklými krovkami, který osidluje výhradně původní rašeliniště a na ně navazující rašelinné a vlhké louky. Žije, rozmnožuje se i přezimuje přímo ve vrstvách živého rašeliníku a díky své náročnosti na čistotu prostředí slouží jako významný bioindikátor. Na území České republiky se vyskytuje ve třech navzájem izolovaných populacích: krušnohorské, šumavské a hornorakouské. Naší legislativou je řazen mezi kriticky ohrožené druhy, tedy do nejpřísněji chráněné kategorie. Druh je ohrožen zásahy člověka na rašeliništích, zejména změnou přirozeného vodního režimu rašelinišť, jejich odvodňováním. Dalším negativním faktorem je zarůstání stanovišť náletovými druhy.

V projektu je předmětem ochrany tento druh v rámci EVL Rašeliniště Kapličky, kde v roce 2011 bylo při monitoringu zjištěno 60 jedinců. Cílem projektu je rozšířit biotop druhu, a tím posílit jeho stávající populaci.