Terénní jednání v EVL Rašeliniště Kapličky

10. 11. 2022 CZ-SK SOUTH LIFE

Dne 3. 11. 2022 proběhlo společné terénní jednání projektu CZ-SK SOUTHLIFE, Interreg ConNat ATCZ 45 a Lesy ČR, na kterém byly řešeny detaily spolupráce na revitalizaci částí EVL Rašeliniště Kapličky. Společným cílem projektů je zlepšení hydrologického režimu na lokalitě. 

Rašeliniště Kapličky je jedno z nejníže položených šumavských vrchovišť s rašelinnou klečí, značně izolované od podobných lokalit. Území nese název podle bývalé obce Kapličky zaniklé v důsledku vysídlení pohraničí. Leží v oblasti pramenných zdrojnic Lipového potoka, v ploché pramenné sníženině s četnými prameništi a rašeliništi. Poblíž severozápadního okraje EVL se nachází nevelký oligotrofní* rybník jménem U Prokopané hráze. Prakticky celá plocha byla v minulosti obhospodařovaná a kromě existence sečených luk a pastvin se zde rovněž hojně těžila rašelina, o čemž svědčí zachovalé zbytky borkovišť a sítě odvodňovacích kanálů.

Vegetační pokryv území je dnes tvořen komplexem rašelinných a vlhkých lesů, otevřených vrchovišť, přechodových rašelinišť, vlhkých pcháčových luk, porostů vysokých ostřic, méně i kosenými loukami a smilkovými trávníky. Nejcennější jsou z pohledu evropské ochrany vrchoviště a rašelinné lesy, obě jmenované kategorie jsou prioritními stanovišti soustavy Natura 2000.