Prohlídka lokalit pro přípravu odborných studií

17. 04. 2020 LIFE SouthMoravia

Jednou z prvních aktivit projektu SouthMoravia je příprava odborných studií o dopadech obnovních managementů na cílová stanoviště. U každého typu vegetace vyhodnotíme druhovou rozmanitost, složení rostlin a abiotické podmínky (typ půdy, mikroklimatické podmínky, sklon terénu aj.). Tato data budou použita pro doporučení nejvhodnějších metod pro každý typ stanoviště nebo specifické podmínky lokality, nejlepšího načasování založeného na ekologii a fenologii indikátorových druhů a intenzitu zásahů (např. rozsah výřezů, velikost stád). Prohlídky všech lokalit probíhají během dubna.

Na úvodní fotografii je hlaváček jarní (Adonis vernalis), který je zařazen k silně ohroženým druhům naší květeny (C2b), podle zákona je chráněn jako ohrožený druh (§3) a je také chráněn mezinárodně Washingtonskou úmluvou (CITES). 

Něžné květy písečnice velkokvěté (Arenaria grandiflora) najdete se v ČR pouze v Pavlovských vrších, které jsou zároveň nejsevernější lokalitou jejího výskytu. Z hlediska ohrožení patří ke kriticky ohroženým druhům (C1r), zákonem je chráněna ve stejné kategorii (§1). Je to opravdu krásný glaciální relikt, který roste na severních a západních skalních stěnách Děvína:

Snědek Kochův (Ornithogalum kochii) je na fotografii vpravo a roste na suchých a výslunných stráních a svazích, loukách i mezích, ale i v lesních lemech, doubravách, křovinách a akátinách, v pásmu od nížin do pahorkatin.