Pastevní sezóna na Stolové hoře začíná

15. 05. 2020 LIFE SouthMoravia

Název další lokality projektu LIFE SouthMoravia - EVL Stolová hora i vrcholu samotného odkazuje na geomorfologický tvar, který je tvořený tzv. abrazní plošinou. Nejcennějšími biotopy jsou pěchavové trávníky, skalní výchozy a bylinné lemy. Stejně jako řada dalších pálavských lokalit i toto území trpí nadměrnou návštěvností. Negativem jsou také křoviny, které expandují do těch nejcennějších míst. Proto je nutné tady provádět systematický management spočívají v redukci křovin, kosení a pastvě. Za zmínku stojí, že veliký podíl na ochranářském významu lokality má právě pastva, která se zde provádí už po staletí. Na úvodním fotu jsou pasoucí se ovce právě na této lokalitě (foto CHKO Pálava).

Plochý vrchol Stolové hory u Klentnice s romantickou zříceninou Sirotčího hradu pokrývá krasová step s vzácnou šalvějí habešskou (Salvia aethiopis L.), která zde má rovněž svou jedinou lokalitu v České republice. Nejjižnější částí Moravy prochází severní hranice celkového areálu druhu, rostlina je u nás značně vzácná. Je proto zařazena mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny (C1t), ve stejné kategorii je chráněna i zákonem. Nejcennější partie Stolové hory chrání národní přírodní rezervace.

Na snímku níže rozkvetlé mahalebky obecné (Prunus mahaleb), která je v ČR ohroženým taxonem (C3). Jako poměrně nenáročná dřevina odolná vůči suchu i exhalacím má využití i jako ozeleňovací prvek v městské zástavbě.