Na jaře to na Ječmeništi žije!

12. 05. 2020 LIFE SUB-PANNONIC

EVL Ječmeniště - další z lokalit projektu LIFE Sub-pannonic je zajímavá z více důvodů. Vysoký je např. i faunistický význam území, a to především co se týče některých skupin bezobratlých. Řada významných druhů je zde vázána na obnažovaná a narušovaná místa, stepní i ruderální společenstva. Inventarizace prokázala výskyt 495 druhů brouků, 33 druhů motýlů a 7 druhů rovnokřídlého hmyzu. Z druhů zvláště chráněných byl prokázán výskyt např. motýlů lišaje pupalkového (Proserpinus proserpina), martináče hrušňového (Saturnia pyri) a modráska jetelového (Polyommatus bellargus), prskavců Brachinus crepitans a B. explodens, střevlíků Carabus scheidleri a C. ullrichi, svižníka Cicindela campestris a majek Meloe proscarabaeus, M. scabriusculus, M. rugosus, M. uralensis (nejzápadnější výskyt v ČR) a M. cf. glazunovi. Pro některé druhy jde o jedinou v současnosti známou lokalitu v ČR, např. Codocera ferrugineum - chrobáček, Aphodius pubescens - hnojník (na Ječmeništi vůbec první výskyt v ČR).

Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius L.), kterého náš fotograf zachytil na fotce níže, obývá teplé oblasti, hlavně jižní svahy pokryté křovinami, v ČR je legislativně chráněný jako ohrožený druh. V důsledku intenzifikace sadařství, zapojování porostů či zarůstání křovinatých strání a lesostepí, či jejich převáděním na vysokokmenný les, značně ustoupil. Pro jeho udržení je nutné ponechat lesostepní charakter jeho stanovišť, tj. omezovat nálet a zarůstání dřevin, vhodná by byla extenzívní pastva koz, nemusí škodit ani maloplošné vypalování zapojených křovin. Tento druh je schopen osídlit druhotná stanoviště, jako jsou pozdější sukcesní stadia v lomech a povrchových dolech – zde je však třeba omezovat přerůstání dřevinami.

Na úvodní fotce a fotce níže je mandloň nízká (Prunus tenella), která patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1r), ve stejné kategorii podléhá i ochraně podle zákona. Vyskytuje se v nízkých suchých křovinách, v suchých trávnících a lesních lemech, v Česku se vyskytuje ojediněle na jižní Moravě a v Českém středohoří. Pro vysoký obsah amygdalinu nejsou semena vhodná ke konzumaci.