Letní pastva na lokalitě Hochberk pomalu končí

20. 08. 2020 LIFE SUB-PANNONIC

Vlnité svahy EVL Hochberk byly celé léto spásány malým stádečkem ovcí. Věříme, že se jim pastva líbila a že mají dobrý pocit z toho, že pomohli obnovit část stepních trávníků ;).

Hochberk je velmi bohatá lokalita vzácných, ohrožených a chráněných druhů. Největší hrozbu pro lokalitu představuje absence extenzivní pastvy či kosení a šíření akátu (Robinia pseudacacia). Místy se šíří třtina křovištní a lékořice, v podrostu dubohabřiny se vyskytuje netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora). To vše se v rámci projektu LIFE Subpannonic budeme snažit napravit a zavést udržitelný obnovní management.