Název zřizovatele stezky: ZO ČSOP Onyx

www.csoponyx.cz

Název stezky:

Evropsky významné lokality v okolí Kurdějova

Počet zastavení: 14

Délka trasy: 6 km

Stezka má celkem 14 zastavení. Prochází třemi evropsky významnými lokalitami – Přední kopaniny, Kamenný vrch u Kurdějova a Přední kout (část Lipiny). Na stezce se mohou návštěvníci seznámit s ekosystémy stepních trávníků a teplomilných lesů. Současně je představena pestrá paleta druhů rostlin a živočichů. Stezka také seznamuje návštěvníky s ochranářskou péčí o tyto lokality v rámci projektu LIFE Sub-pannonic:

https://www.csoponyx.cz/projekt/45/life-sub-pannonic/

Tato stezka byla vytvořena díky projektu „Obnova biotopů a druhů subpanonských travinobylinných porostů“ LIFE17 NAT/SK/000589, který je financován z programu LIFE Evropské unie, za podpory Ministerstva životního prostředí ČR.

Evropsky významná lokalita Přední kopaniny

Lokalitu Přední kopaniny tvoří severní a západní svahy Hustopečského starého vrchu. Území je chráněno z důvodu výskytu suchých (xerotermních) trávníků, které jsou domovem mnoha vzácných teplomilných druhů rostlin a živočichů. V minulosti byla lokalita málem zničena rozoráním. Po ukončení intenzivního hospodaření začalo území zarůstat náletovými dřevinami. Naštěstí se zachovaly některé stepní enklávy. To bylo také jedním z důvodů, proč zde byla vyhlášena evropsky významná lokalita.

Pohled na EVL Přední kopaniny, vepředu vidíme fialové květy ohrožené hvězdnice chlumní, které se na zdejších výslunných stráních dobře daří.

Přední kopaniny dříve sloužily také jako pastvina a ovocné sady s meruňkami a mandloněmi. Severní část byla pro snadnější obhospodařování přemodelována do teras. Dokud nebyla lokalita vyhlášena za zvláště chráněnou, neprobíhaly zde žádné větší zásahy. Pouze se kosily zbytky stepních oček. Začátkem 21. století se začala pomalu navracet pastva a zahájily se drobné výřezy křovin. Pro zlepšení podmínek a podporu jedinečné lokality zde probíhá projekt LIFE Sub-pannonic. V území se provádí obnovní zásahy (výřezy, sečení) a rozšiřuje se plocha pastvy.

Pohled na kvetoucí mandloňový sad, který se nachází nad lokalitou Přední kopaniny. Mandloně jsou v Hustopečích pěstovány již od 17. století, kvést je můžeme vidět podle počasí – od března do dubna.