Název zřizovatele stezky: ZO ČSOP Onyx

www.csoponyx.cz

Název stezky:

Evropsky významné lokality v okolí Kurdějova

Počet zastavení: 14

Délka trasy: 6 km

Stezka má celkem 14 zastavení. Prochází třemi evropsky významnými lokalitami – Přední kopaniny, Kamenný vrch u Kurdějova a Přední kout (část Lipiny). Na stezce se mohou návštěvníci seznámit s ekosystémy stepních trávníků a teplomilných lesů. Současně je představena pestrá paleta druhů rostlin a živočichů. Stezka také seznamuje návštěvníky s ochranářskou péčí o tyto lokality v rámci projektu LIFE Sub-pannonic:

https://www.csoponyx.cz/projekt/45/life-sub-pannonic/

Tato stezka byla vytvořena díky projektu „Obnova biotopů a druhů subpanonských travinobylinných porostů“ LIFE17 NAT/SK/000589, který je financován z programu LIFE Evropské unie, za podpory Ministerstva životního prostředí ČR.

Evropsky významná lokalita Kamenný vrch u Kurdějova

Evropsky významná lokalita Kamenný vrch u Kurdějova je tvořena rozsáhlým komplexem travnatých strání, kopců a svahů. Ústřední částí je stejnojmenný vrch. V minulosti bylo území obhospodařováno jako pastviny, vinice, políčka a ovocné sady. Lokalita je považována za jednu z ochranářsky nejhodnotnějších na jižní Moravě. Historie ochrany území sahá až do roku 1956, kdy došlo k vyhlášení Státní přírodní rezervace Kamenný vrch, avšak pouze na ploše cca 6 ha ve vrcholové části pahorku nad obcí Kurdějov. V roce 2005 bylo zdejší chráněné území zvětšeno na současnou plochu 90,6 ha. Zároveň bylo zařazeno do soustavy Natura 2000 jako evropsky významná lokalita.

Celkový pohled na EVL Kamenný vrch u Kurdějova, v popředí lze vidět kvetoucí sasanky lesní. Stovky bílých květů tohoto ohroženého druhu můžeme obdivovat roztroušeně po celém území EVL od začátku května do června.

V minulosti nebyla na většině plochy lokality prováděna vhodná údržba (kromě menší plochy již dříve vyhlášené jako Státní přírodní rezervace) a území zarůstalo náletovými dřevinami a invazivním, nepůvodním trnovníkem akátem. Ke změně došlo až v posledních letech, kdy začaly cílené obnovní zásahy. Začalo se s pravidelnou péčí o luční biotopy (pastva, sečení).

V rámci projektu LIFE Sub-pannonic, který probíhá na vybraných částech EVL, dochází k redukci náletových křovin.  Vyřezávány jsou také nepůvodní akáty. Tento invazivní strom k nám byl dovezen počátkem 17.století ze Severní Ameriky. Dokáže se velmi rychle šířit a zarůstat velké plochy, díky rozmnožování pomocí kmenových a kořenových výmladků. Navíc má na svých kořenech „spřátelené“ bakterie, které dokáží přeměňovat vzdušný dusík na dusík, který mohou přijímat rostliny.

Od dubna 2020 probíhá v EVL Kamenný vrch u Kurdějova pastva, která je zaváděna v rámci projektu LIFE Subpannonic. Smíšené stádo ovcí a koz místního hospodáře zde spásá nejen trávu, ale také místa, kde byly vyřezány náletové dřeviny.