Název zřizovatele stezky: ZO ČSOP Onyx

www.csoponyx.cz

Název stezky:

Evropsky významné lokality v okolí Kurdějova

Počet zastavení: 14

Délka trasy: 6 km

Stezka má celkem 14 zastavení. Prochází třemi evropsky významnými lokalitami – Přední kopaniny, Kamenný vrch u Kurdějova a Přední kout (část Lipiny). Na stezce se mohou návštěvníci seznámit s ekosystémy stepních trávníků a teplomilných lesů. Současně je představena pestrá paleta druhů rostlin a živočichů. Stezka také seznamuje návštěvníky s ochranářskou péčí o tyto lokality v rámci projektu LIFE Sub-pannonic:

https://www.csoponyx.cz/projekt/45/life-sub-pannonic/

Tato stezka byla vytvořena díky projektu „Obnova biotopů a druhů subpanonských travinobylinných porostů“ LIFE17 NAT/SK/000589, který je financován z programu LIFE Evropské unie, za podpory Ministerstva životního prostředí ČR.

Evropsky významná lokalita Kamenný vrch u Kurdějova - geologie

Geologický podklad Kamenného vrchu je tvořen vápnitými pískovci, bohatými na slín a vápencové brekcie, které jsou na většině území překryty spraší. Oblast je součástí geomorfologického celku Ždánický les, který spadá do Vnějších Západních Karpat. Reliéf je zde členitý s poměrně prudkými svahy, nejčastěji jižní až jihozápadní orientace. Nadmořská výška dosahuje až 350 metrů nad mořem.

Na geologickém podkladu se vytváří černozemě. I proto byla velká část území zemědělsky využívána s různou intenzitou – část byla oraná a využívána jako pole, část jako sady a vinice, část jako louky a pastviny. Nyní má většina lokality charakter lučního porostu.

Celkový pohled na EVL Kamenný vrch u Kurdějova, stepní trávníky pokrývají vrcholovou část a jsou domovem pro řadu zvláště chráněných teplomilných druhů rostlin a hmyzu.

Celé území je rozbrázděno řadou prohlubní a děr, neboť zde v minulosti probíhala těžba pískovce a hlín v drobných selských lůmcích. S nejvýraznějšími pozůstatky těžby se můžeme setkat právě v okolí Kamenného vrchu. Tato část byla nejdelší dobu bez hospodářského využívání, a také proto jsou na ní dnes vyvinuta druhově nejbohatší rostlinná společenstva.

Ve sprašových odkryvech v části Šimperky si buduje hnízdní nory jeden z našich nejbarevnějších ptáků vlha pestrá. Je velmi obratným letcem, stejně jako třeba vlaštovky loví hmyz za letu. Jedná se o tažného ptáka, který se u nás zdržuje od poloviny května do poloviny září.

Zarostlý „lůmek“ po těžbě pískovce ve vrcholové části Kamenného vrchu. Právě zde začíná kvést ohrožený hlaváček jarní. Tisíce jeho zlatožlutých květů zdobí každoročně Kamenný vrch od dubna až do května. Celá rostlina je nejen chráněná, ale také jedovatá.