Název zřizovatele stezky: ZO ČSOP Onyx

www.csoponyx.cz

Název stezky:

Evropsky významné lokality v okolí Kurdějova

Počet zastavení: 14

Délka trasy: 6 km

Stezka má celkem 14 zastavení. Prochází třemi evropsky významnými lokalitami – Přední kopaniny, Kamenný vrch u Kurdějova a Přední kout (část Lipiny). Na stezce se mohou návštěvníci seznámit s ekosystémy stepních trávníků a teplomilných lesů. Současně je představena pestrá paleta druhů rostlin a živočichů. Stezka také seznamuje návštěvníky s ochranářskou péčí o tyto lokality v rámci projektu LIFE Sub-pannonic:

https://www.csoponyx.cz/projekt/45/life-sub-pannonic/

Tato stezka byla vytvořena díky projektu „Obnova biotopů a druhů subpanonských travinobylinných porostů“ LIFE17 NAT/SK/000589, který je financován z programu LIFE Evropské unie, za podpory Ministerstva životního prostředí ČR.

Evropsky významná lokalita Kamenný vrch u Kurdějova - orchideje

Kamenný vrch u Kurdějova je významnou lokalitou i z hlediska výskytu orchidejí. Na zdejších suchých trávnících vykvétají od května do června až tisíce vstavačů vojenských. Atraktivní květy připomínají svým tvarem postavu rozkročeného vojáka s přilbou, odtud také pochází jeho druhové jméno „vojenský“. Při uvadání rostlina voní kumarinem (sladká vůně jakoby čerstvě pokosené trávy), který má vlastnosti potlačující chuť, což má za účel omezit nápor pasoucích se zvířat.

Vstavač vojenský patřil dříve k poměrně častým druhům vstavačů, bohužel mizí z mnoha svých původních stanovišť, dnes patří mezi silně ohrožené druhy.

Na Kamenném vrchu najdeme i další silně ohrožené druhy vstavačů, roste zde vstavač osmahlý i naše největší orchidej, dosahující výšky až 90 cm – vstavač nachový.

Dalším zástupcem orchidejí, kterého zde můžeme objevit, je tořič včelonosný. Druhové jméno „včelonosný“ je odvozeno od toho, že svými květy napodobuje vzhled hmyzích samiček opylovačů. Samečci se totiž líhnou o něco dříve a při pokusech o páření s domnělou samičkou (květem tořiče) tak rostliny opylují. Podobný název má i u našich slovenských sousedů, kde se jmenuje hmyzovník včelovitý a stejně jako v České republice patří i na Slovensku mezi chráněné druhy. Roste na výslunných, travnatých a křovinatých stráních, také ve světlých lesích, v pásmu od pahorkatin do podhůří. Kvete od června do července. U nás se vyskytuje jen velmi vzácně na jižní a střední Moravě, na jedné lokalitě v Čechách, na Slovensku v Malých Karpatech a Strážovských vrších.

Detail květu tořiče včelonosného. Suché trávníky v EVL Kamenný vrch jsou domovem několika rostlin této pozoruhodné, kriticky ohrožené orchideje.