Název zřizovatele stezky: ZO ČSOP Onyx

www.csoponyx.cz

Název stezky:

Evropsky významné lokality v okolí Kurdějova

Počet zastavení: 14

Délka trasy: 6 km

Stezka má celkem 14 zastavení. Prochází třemi evropsky významnými lokalitami – Přední kopaniny, Kamenný vrch u Kurdějova a Přední kout (část Lipiny). Na stezce se mohou návštěvníci seznámit s ekosystémy stepních trávníků a teplomilných lesů. Současně je představena pestrá paleta druhů rostlin a živočichů. Stezka také seznamuje návštěvníky s ochranářskou péčí o tyto lokality v rámci projektu LIFE Sub-pannonic:

https://www.csoponyx.cz/projekt/45/life-sub-pannonic/

Tato stezka byla vytvořena díky projektu „Obnova biotopů a druhů subpanonských travinobylinných porostů“ LIFE17 NAT/SK/000589, který je financován z programu LIFE Evropské unie, za podpory Ministerstva životního prostředí ČR.

Evropsky významná lokalita Kamenný vrch u Kurdějova - vzácní živočichové

Díky značnému rozsahu lokality, zachovalosti rostlinných společenstev a členitosti terénu, hostí území velké množství vzácných druhů ptáků. Křovinaté stráně se starými ovocnými stromy jsou domovem mnoha drobných pěvců. Za hradbou neprostupných, trnitých keřů své obydlí ukrývají pěnice vlašská a ťuhýk obecný. Bramborníček černohlavý, křepelka polní a strnad luční si svá hnízda zase staví většinou na zemi v hustých trsech trávy.

V EVL Kamenný vrch u Kurdějova hnízdí 2–3 páry ohroženého bramborníčka černohlavého. Na fotografii vidíme samečka, který má výrazný bílý proužek na krku a rezavou hruď. Zbarvení samičky je nenápadné, aby zůstala skryta, když sedí na vajíčkách. Po jejich vylíhnutí pečují oba rodiče o potomstvo společně. V říjnu odlétá zimovat do Středomoří nebo do Afriky, ale již v březnu se zase vrací zpátky k nám.

Ve sprašových odkryvech zdejších teras a nátrží si buduje hnízdní nory vlha pestrá.

Tohoto krásně barevného, nápadného ptáčka si s žádným jiným druhem nespletete. Jedná se o monogamní druh, sameček se samičkou tvoří pár několik let, v ideálním případě celý život. Spolu budují až 2 m hluboké hnízdní nory, střídají se v sezení na vajíčkách a pečují o potomstvo. Nejčastěji hnízdí v koloniích, které mohou čítat až několik desítek párů. Takové velké hnízdní kolonie však u nás zatím nenajdeme. Na Kamenném vrchu u Kurdějova momentálně pravidelně hnízdí 3–6 párů toho silně ohroženého druhu. Potravou vlh je hmyz, který loví vždy za letu. U nás se s nimi můžeme setkat od května do konce prázdnin, v září se shlukují do menších hejn a odlétají zimovat do Afriky.

Kamenný vrch u Kurdějova je také lovištěm drobného dravce krahujce obecného. Na kořist číhá skryt ve větvích stromů nebo v nepřehledných úsecích podél křovin. Loví skoro výhradně drobné ptáky, a to za letu. Velké až 70 cm široké hnízdo si staví na stromech, nejčastěji na smrcích. Udává se, že během hnízdění je denní spotřeba jedné rodiny s mláďaty zhruba 12–15 ptáků (o velikosti vrabce). V minulosti byl krahujec pronásledován jako škůdce drobného ptactva, dnes bohužel i on patří mezi vzácné, silně ohrožené druhy.