Název zřizovatele stezky: ZO ČSOP Onyx

www.csoponyx.cz

Název stezky:

Evropsky významné lokality v okolí Kurdějova

Počet zastavení: 14

Délka trasy: 6 km

Stezka má celkem 14 zastavení. Prochází třemi evropsky významnými lokalitami – Přední kopaniny, Kamenný vrch u Kurdějova a Přední kout (část Lipiny). Na stezce se mohou návštěvníci seznámit s ekosystémy stepních trávníků a teplomilných lesů. Současně je představena pestrá paleta druhů rostlin a živočichů. Stezka také seznamuje návštěvníky s ochranářskou péčí o tyto lokality v rámci projektu LIFE Sub-pannonic:

https://www.csoponyx.cz/projekt/45/life-sub-pannonic/

Tato stezka byla vytvořena díky projektu „Obnova biotopů a druhů subpanonských travinobylinných porostů“ LIFE17 NAT/SK/000589, který je financován z programu LIFE Evropské unie, za podpory Ministerstva životního prostředí ČR.

Evropsky významná lokalita Přední kout

Evropsky významná lokalita Přední kout má rozlohu bezmála 700 ha, přičemž větší část tvoří lesní stanoviště. Jedná se především o panonské dubohabřiny. Na vrcholových plošinách najdeme teplomilné doubravy, v údolích podél vodních toků zase olšiny. V malé, ale ochranářsky velmi významné části jsou zastoupena i nelesní společenstva, zejména suché širokolisté trávníky.

Pohled na EVL Přední kout. I když je většina území tvořena lesy, najdeme zde i suché stepní trávníky.

Součástí EVL Přední kout jsou tři maloplošná chráněná území: národní přírodní památka Kukle, přírodní památka Lipiny a přírodní rezervace Roviny. NPP Kukle byla vyhlášena v roce 2013. Jedná se o cenné teplomilné doubravy a dubohabřiny, které jsou domovem mnoha vzácným druhům rostlin. Jedním z nich je i kriticky ohrožený timoj trojlaločný, který v rámci celé ČR roste pouze tady. 

Timoj je poměrně nenápadná rostlina, která je vysoká přibližně jeden metr a je příbuzná třeba s naší mrkví či koprem. Vyhovuje mu optimální přísun světla – nemá rád úplný stín, ale plné osvětlení také nemusí.

Lesy, konkrétně bukové doubravy, jsou předmětem ochrany v přírodní rezervaci Roviny, která byla vyhlášena již v roce 1986. Posledním maloplošným chráněným územím je přírodní památka Lipiny. Ta je na rozdíl od předchozích striktně bezlesým územím a předmětem ochrany jsou zde stepní trávníky.

Evropsky významná lokalita Přední kout - Národní přírodní rezervace Kukle