Název projektu: 

Rašeliniště Horní Borková – projekt revitalizace

Registrační číslo projektu: 

CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013493   

Doba realizace projektu: 

15.8.2021 – 15.11.2023          

Rozpočet: 46.171.419 Kč

Dotace EU: 46.171.419 Kč (100 %)

Realizací projektu dojde k obnově rašeliniště zahrazením odvodňovacího systému, k vytvoření mokřadu rašelinného typu a vytvoření tůní.

Předmětem projektu revitalizace je odvodněné rašeliniště v PR Pod Borkovou včetně odvodněného rašeliniště mimo přírodní rezervaci (k.ú. Horní Planá a Pestřice). Lokalita byla původně okrajovou částí rozsáhlého komplexu rašelinišť v údolí Vltavy. V průběhu 60. let byla tato ložiska vytěžena a údolí zaplaveno vodou vodní nádrže Lipno I. Okraj rašeliniště, který je předmětem revitalizace, zůstal nezatopen, a ani zde nebyla vytěžena veškerá rašelina. Je však protkán sítí odvodňovacích kanálů.

Cílem projektu je zahrazením odvodňovacího systému vrátit úroveň podzemní vody k povrchu terénu a obnovit rašelinotvorné procesy a nasměrovat sukcesní procesy směrem k funkčnímu mokřadu rašelinného typu. Součástí projektu je i podpora místní populace silně ohroženého a naturového druhu tetřívek obecný formou obnovy otevřených rašelinných biotopů i dalších stanovišť, které tento druh vyhledává a potřebuje. Významným způsobem budou proto redukovány náletové dřevinné porosty s cílem otevřít plochu rašeliništním společenstvům a přizpůsobit ji co nejvíce nárokům tetřívka obecného, jehož výskyt je na lokalitě opakovaně potvrzován. Revitalizace rašelinišť narušených odvodněním a s ním spojená stabilizace ploch bezlesí na rašeliništích je jednou ze základních podmínek trvalé existence populací tetřívka obecného v ptačích oblastech soustavy NATURA 2000, kde je předmětem ochrany.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt:

Státní fond životního prostředí ČRAgentura ochrany přírody a krajiny ČR

Příjemce dotace: ZO ČSOP ONYX

Kontaktní osoba: Marek Fügner

tel.: +420 725 259 910, email: m.fugner@gmail.com