Jarní práce na Báni a Kněžičkách

23. 04. 2021 LIFE SouthMoravia
Evropsky významná lokalita Žehuňsko zahrnuje přírodní památku Žehuňsko-Báň a národní přírodní rezervaci Kněžičky a staráme se o ni v rámci projektu LIFE SouthMoravia. Důvodem vyhlášení EVL je ochrana polopřirozených suchých trávníků a křovin na vápnitých podložích, význačného naleziště vstavačovitých (prioritní stanoviště), panonské šípákové doubravy, eurosibiřské stepní doubravy, přirozených nádrží, bezkolencových luk na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, nivních luk říčních údolí, extenzivně sečených louky nížin až podhůří, zásaditých slatinišť a lokalit s výskytem roháče obecného (Lucanus cervus) a vrkoče útlého (Vertigo angustior).
 
Na Báni právě probíhá monitoring výskytu orchidejí a vyznačování míst pro budoucí ohniště v rámci výřezu náletů v bývalém třešňovém sadu našimi kolegy z Českého svazu ochránců přírody Vlašim a Botanického ústavu AV ČR. A na Kněžičkách krásně rozkvetly prvosenky jarní!