EVL Miroslavské kopce tvoří sedm pahorků

03. 05. 2020 LIFE SouthMoravia

EVL Miroslavské kopce máme v projektu LIFE SouthMoravia - je to soustava sedmi pahorků na slepencovém podloží se skalními výchozy a malými lomy. Na podzim tam začnou výřezy křovin, zejména invazních akátů.

V území se vyskytují zachovalé a reprezentativní porosty subpanonských stepních trávníků, z regionálního hlediska jsou významné i porosty bazifilní vegetace efemér a sukulentů s kriticky ohroženým druhem tolice thesalská. Porosty suchých trávníků jsou v relativně dobrém stavu, druhově bohaté s přítomností mnoha rostlinných i živočišných druhů zvláště chráněných dle legislativy ČR i vzácných a ohrožených dle Červeného seznamu.

Na úvodním fotu je na lokalitě zachycený plod durmanu obecného (Datura stramonium), který patří mezi prudce jedovaté rostliny, obsahuje alkaloidy jako hyoscyamin, atropin, scopolanin. V minulosti byl pěstován pro farmaceutické účely, dnes se používá méně. Daturové delirium je známé svým často ničivým vlivem na psychiku intoxikovaného, jsou evidovány případy, kdy po intenzivní zkušenosti u uživatelů došlo k rozvoji těžkých psychických poruch. V některých případech můžou zůstat některé halucinace persistentní mnoho měsíců či let i po jediné zkušenosti.

Koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica) je v EVL vyfocená na fotce níže. Je to vytrvalá bylina suchých slunných strání i luk. Spadá mezi silně ohrožené druhy květeny ČR, na Červeném seznamu cévnatých rostlin má status C2, §3 (zařazení jako v přírodě silně ohrožený taxon, nyní zákonem ošetřený pouze jako ohrožený). Dříve se užívala k léčení zanícených ran ve formě obkladů z listů, vnitřně je pro organismus ve větším množství jedovatá.