Projekt byl zaměřen na komplexní celoplošné mapování nivních mokřadů dle metodiky ČSOP v lesních porostech v okolí řeky Moravy od jejího soutoku s Bečvou po železniční trať Brno – Přerov, v Chrbovském a Bochořském lese  Mapování bylo zaměřeno na ohrožené druhy drobných korýšů (listonoh jarní, žábronožka sněžní) a obojživelníků (čolek velký, čolek obecný, skokan rašelinný, ropucha obecná aj.). Součástí projektu bude rovněž návrh managementových opatření u vybraných mokřadních lokalit.

Na obrázku je čolek velký (Triturus cristatus). Jedná se o našeho největšího čolka, většinou dorůstá velikosti okolo 13 cm, ale jsou známí jedinci dlouzí až 20 cm. Obývá větší a hlubší vodní nádrže, ale může se vyskytovat i malých vodních plochách. Nejběžnější je v nížinách a nižších středních polohách, ale vystupuje až do téměř 800 m n.m.. Živí se různými červy a dalšími drobnými bezobratlými živočichy. V České republice je zařazen do silně ohrožených druhů a v Červeném seznamu ČR spadá do kategorie téměř ohrožený.