Projekt s názvem „Stromy místo zkratek“ hodlal poukázat na zhoršující se stav městské veřejné zeleně a veřejných prostranství (zejména v místech s vysokou hustotou zástavby), způsobený samotnými občany – mimo jiné pošlapáváním trávníků za účelem zkracování cesty na zastávky MHD, do školy, na nákup apod. Mnohé z volných zelených ploch na sídlištích Ostravy-Poruby jsou takovými nehezkými udusanými plochami doslova poseté. 

Zmapováním míst poškození zeleně v důsledku nežádoucích zkratek ve vybrané lokalitě městského obvodu Poruba a přeměnou jednoho z kritických míst ve vlastnictví SM Ostrava na esteticky i funkčně přínosný oddechový koutek pro občany, doprovozenou instalací informačně výchovné tabule, jsme hodlali zároveň nabídnout možnost modelového řešení tohoto problému do budoucna – ze strany různých dalších zainteresovaných subjektů, ve variantních provedeních, za využití alternativních zdrojů, apod.

Po několikaměsíční fázi mapování situace byla pro revitalizaci vybrána část volného prostranství vedle restaurace Parlament na 5. obvodě. Dne 13. října 2008 proběhlo v Centru volného času na Vietnamské ulici v Ostravě-Porubě plánovací odpoledne, kde občané měli možnost vyjádřit své náměty a zásadně se tak podílet na vytvoření konkrétní podoby revitalizace /zvolit míru a formu oživení zeleně a rekultivace vydusaných stezek, vyjádřit preference ohledně instalace nového mobiliáře apod./, nicméně navzdory poctivé propagaci se akce zúčastnila krom médií a zástupců ÚMOb Poruba jediná zástupkyně veřejnosti.

Součástí setkání byla mini vernisáž fotografií „ošklivých míst" v Porubě, pořízených občany a členy sdružení. Tyto byly v Centru volného času k vidění do 28.10. 2008.

V důsledku výše popsané účasti občanů na plánovacím odpoledni proběhla intenzivní diskuze o podobě revitalizace zvoleného místa nakonec pouze mezi členy sdružení, ÚMOb Poruba a firmou, která měla revitalizaci provádět /DVOŘÁK – Lesy, sady, zahrady/, kdy po zvážení charakteru lokality i okolí, potřeb obyvatel a výše poskytnuté dotace bylo rozhodnuto, že budou provedeny tyto práce:

- umístění informačně-výchovného panelu
- vysazení 1 nového stromu o obvodu 14 cm /konkrétně javoru klenu/
- vysazení 2 keřů
- rekultivace terénu navezením a rozprostřením zeminy
- zatravnění vydusaných ploch
- rozmístění 2 laviček s dřevěnými sedáky bez opěradla

Revitalizace byla zahájena na počátku prosince a proběhla úspěšně, pouze s tím, že na doporučení provádějící firmy (vzhledem k ročnímu období a počasí) došlo k odložení rekultivace terénu a výsadby keřů na první vhodnou dobu z hlediska agrotechnického, aby nedošlo k promrhání vynaložených prostředků.

V březnu roku 2009 byla tedy rozprostřena již připravená zemina (tímto děkujeme ÚMOb Poruba za dodání bonusového množství zeminy, aby byl výsledný efekt co nejlepší), byla provedena precizní rekultivace a modeláž terénu (včetně zahalení obnažených kořenů), byla oseta tráva a vysazeny 2 okrasné keře.
S politováním je nutno konstatovat, že obyvatelé V. stavebního obvodu nedali zatravnění šanci – a dříve, než mohl vzejít kvalitní travní porost, opět vydupali na stejných místech chodníky, snad ještě širší než dříve.

Také lavičky jsou již poničeny, ceduli kdosi ukradl a stojan poničil.

V současné době se řeší se zástupci ÚMOb Poruba, zda by nebylo možné řešit tuto katastrofální situaci vybudováním mlatového chodníku (event. dvou mlatových chodníků), aby celá lokalita nevypadala tak nevzhledně – a aby nedocházelo během několika týdnů opět k ničení kořenového systému vzrostlých stromů, které se na parcele vyskytují.