Název projektu: Optimalizace zajišťování managementu lokalit soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji a na jižním Slovensku

Projektový akronym: CZ-SK SOUTH LIFE

Kód projektu: LIFE16 NAT/CZ/000001

Doba realizace projektu: 1.9.2017 – 30.6.2024          

Rozpočet: 7,024,703 €

Příspěvek Evropské komise: 5,085,000 €

https://www.south-life.cz/

https://www.facebook.com/czsksouthlife/

 

Projekt LIFE pomůže ohroženým druhům a ekosystémům v jižních Čechách i na jižním Slovensku

Mezinárodní projekt na záchranu druhů a stanovišť soustavy NATURA 2000 byl zahájen v září 2017 a bude se realizovat až do června roku 2024. Hlavním cílem je zlepšení nepříznivého stavu ochrany 11 prioritních stanovišť a 3 prioritních druhů (se zvláštním zaměřením na endemické druhy) ve 25 evropsky významných lokalitách v Jihočeském kraji a 30 na jižním Slovensku. Předměty ochrany jsou v nepříznivém stavu v důsledku dlouhodobé absence managementu lokalit, nevhodného hospodaření, expanze invazních druhů rostlin aj. 

Projekt je zaměřen na zlepšení stavu a následnou ochranu ohrožených druhů rostlin, živočichů i celých přírodních stanovišť. Bude realizován na území zdejších evropsky významných lokalit vyhlášených v rámci soustavy Natura 2000. Často se jedná o přírodní fenomény výjimečně vzácné nejen v rámci České republiky a Slovenska, ale celé Evropské Unie. Bylina hořeček český (na  úvodním fotu vpravo nahoře) se na celém světě vyskytuje pouze v České republice, Německu, Rakousku a Polsku, přičemž z daleka nejhojnější (avšak stále velmi vzácná) je právě v Jihočeském kraji. Podobným příkladem je i poddruh dravého brouka střevlíka Ménétriésova (na  úvodním fotu vlevo nahoře), který je vzácným pozůstatkem doby ledové na našem území a rovněž středoevropským endemitem. Vzácným a v rámci celé evropské unie přísně chráněným druhem brouka je i páchník hnědý (na  úvodním fotu dole uprostřed), který žije v dutinách starých stromů a živí se rozpadajícím se dřevem. Jedná se o typický druh, jehož management pomůže nejen ochraně celé řady jiných druhů (brouků vázaných na mrtvé dřevo, ale i ptáků a dalších), ale významně přispěje i k oživení místních tradic a zachování kulturního dědictví.

Projekt CZ–SK SOUTH LIFE je financován z programu LIFE Evropské unie a je teprve čtrnáctým projektem LIFE schváleným v České republice od roku 2004. Současně projekt získal nejvyšší dotaci od Evropské komise a je rovněž projektem s nejdelší realizací. Jedná se o projekt mezinárodní a je zaměřen na péči o 11 prioritních stanovišť, 3 prioritní druhy v celkem 55 evropsky významných lokalitách. Jde tedy bezesporu o historicky jeden z nejvýznamnějších projektů zaměřených na ochranu přírody v České i Slovenské republice.

Očekávané výsledky projektu:

 • Hořeček mnohotvarý český: (Gentianella praecox subsp. bohemica), zvětšení populace druhu a rozšíření biotopu druhu o 8,8 ha
 • Páchník hnědý: (Osmoderma eremita), zvětšení populace druhu a zajištění vhodných stanovišť – ošetření 1300 stávajících stromů, výsadba 1500 nových stromů
 • Střevlík Menetriesův: (Carabus menetriesi pacholei), zvětšení populace druhu a rozšíření biotopu o 20 ha
 • Aktivní vrchoviště (kód stanoviště 7110): obnova stanoviště na 79 ha šetrným sečením a odstraňováním náletů
 • Rašelinný les (91D0): obnova stanoviště na 125 ha a rozšíření plochy o 20 ha obnovením degradovaných lesních porostů; zlepšení vodního režimu na 13 ha
 • Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (91E0): obnova na minimálně 100 ha, výsadba 31 000 původních dřevin, obnova ploch degradovaných invazními druhy rostlin na více než 47 ha
 • Slaniska a travinné porosty (1340, 1530, 6110, 6120, 6210, 6250, 6260): obnova stanovišť na ploše 225 ha, odstranění 2000 m odvodňovacích kanálů, obnova vodního režimu na 42 ha slatinných biotopů.

Příjemcem projektu je Jihočeský kraj, partnery Krajské školní hospodářství České BudějoviceZákladní organizace Českého svazu ochránců přírody OnyxBratislavské regionálne ochranárske združenie a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.

Přehled cílových druhů a stanovišť:

 • hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. Bohemica*)
 • střevlík Ménétriésův (Carabus Menetriesi subsp. pacholei*)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita*)
 • travino-bylinná stanoviště (6110* - vápnité nebo bazické skalní trávníky 6120* - vápnomilné travinné porosty na suchých píscích, 6210* - polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, 6250* - panonské sprašové stepní trávníky, 6260* - panonské písčité stepi)
 • lesní stanoviště (91D0* - rašelinné lesy, 91E0* - smíšené jasanovo-olšové lužní lesy, 91N0* - křoviny panonských vnitrozemských písečných dun)
 • slaniska a rašeliniště (1340* - vnitrozemské slané louky, 1530* - panonské slané stepi a slaniska, 7110* - aktivní vrchoviště).

* Prioritní evropsky významné druhy a stanoviště

Kontakty:

VEDOUCÍ MANAŽERKA PROJEKTU:
Ing. Eva Ježková
jezkova@kraj-jihocesky.cz
+420 386 720 720

KOORDINÁTOR ZA SLOVENSKOU REPUBLIKU (BROZ):
Mgr. Pavol Littera, Ph.D.
littera@broz.sk
+421 948 177 555

VĚDECKÁ MANAŽERKA:
Bc. Milena Vlášková, DiS.
vlaskova@kraj-jihocesky.cz
+420 386 720 762

PR MANAŽER (ČSOP ONYX):
Marek Fügner
m.fugner@gmail.com
+420 725 259 910