Název projektu: Optimalizace zajišťování managementu lokalit soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji a na jižním Slovensku

Projektový akronym: CZ-SK SOUTH LIFE

Kód projektu: LIFE16 NAT/CZ/000001

Doba realizace projektu: 1.9.2017 – 30.6.2024          

Rozpočet: 7,024,703 €

Příspěvek Evropské komise: 5,085,000 €

https://www.south-life.cz/

https://www.facebook.com/czsksouthlife/

 

Projekt LIFE pomůže ohroženým druhům a ekosystémům v jižních Čechách i na jižním Slovensku

Mezinárodní projekt na záchranu druhů a stanovišť soustavy NATURA 2000 byl zahájen v září 2017 a bude se realizovat až do června roku 2024. Hlavním cílem je zlepšení nepříznivého stavu ochrany 11 prioritních stanovišť a 3 prioritních druhů (se zvláštním zaměřením na endemické druhy) ve 25 evropsky významných lokalitách v Jihočeském kraji a 30 na jižním Slovensku. Předměty ochrany jsou v nepříznivém stavu v důsledku dlouhodobé absence managementu lokalit, nevhodného hospodaření, expanze invazních druhů rostlin aj. 

Projekt je zaměřen na zlepšení stavu a následnou ochranu ohrožených druhů rostlin, živočichů i celých přírodních stanovišť. Bude realizován na území zdejších evropsky významných lokalit vyhlášených v rámci soustavy Natura 2000. Často se jedná o přírodní fenomény výjimečně vzácné nejen v rámci České republiky a Slovenska, ale celé Evropské Unie. Bylina hořeček český (na  úvodním fotu vpravo nahoře) se na celém světě vyskytuje pouze v České republice, Německu, Rakousku a Polsku, přičemž z daleka nejhojnější (avšak stále velmi vzácná) je právě v Jihočeském kraji. Podobným příkladem je i poddruh dravého brouka střevlíka Ménétriésova (na  úvodním fotu vlevo nahoře), který je vzácným pozůstatkem doby ledové na našem území a rovněž středoevropským endemitem. Vzácným a v rámci celé evropské unie přísně chráněným druhem brouka je i páchník hnědý (na  úvodním fotu dole uprostřed), který žije v dutinách starých stromů a živí se rozpadajícím se dřevem. Jedná se o typický druh, jehož management pomůže nejen ochraně celé řady jiných druhů (brouků vázaných na mrtvé dřevo, ale i ptáků a dalších), ale významně přispěje i k oživení místních tradic a zachování kulturního dědictví.

Projekt CZ-SK SouthLIFE je financován z programu LIFE Evropské unie a je teprve čtrnáctým projektem LIFE schváleným v České republice od roku 2004. Současně projekt získal nejvyšší dotaci od Evropské komise a je rovněž projektem s nejdelší realizací. Jedná se o projekt mezinárodní a je zaměřen na péči o 11 prioritních stanovišť, 3 prioritní druhy v celkem 55 evropsky významných lokalitách. Jde tedy bezesporu o historicky jeden z nejvýznamnějších projektů zaměřených na ochranu přírody v České i Slovenské republice.

Očekávané výsledky projektu

 • Hořeček mnohotvarý český: (Gentianella praecox subsp. bohemica), zvětšení populace druhu a rozšíření biotopu druhu o 8,8 ha
 • Páchník hnědý: (Osmoderma eremita), zvětšení populace druhu a zajištění vhodných stanovišť – ošetření 1300 stávajících stromů, výsadba 1500 nových stromů
 • Střevlík Menetriesův: (Carabus menetriesi pacholei), zvětšení populace druhu a rozšíření biotopu o 20 ha
 • Aktivní vrchoviště (kód stanoviště 7110): obnova stanoviště na 79 ha šetrným sečením a odstraňováním náletů
 • Rašelinný les (91D0): obnova stanoviště na 125 ha a rozšíření plochy o 20 ha obnovením degradovaných lesních porostů; zlepšení vodního režimu na 13 ha
 • Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (91E0): obnova na minimálně 100 ha, výsadba 31 000 původních dřevin, obnova ploch degradovaných invazními druhy rostlin na více než 47 ha
 • Slaniska a travinné porosty (1340, 1530, 6110, 6120, 6210, 6250, 6260): obnova stanovišť na ploše 225 ha, odstranění 2000 m odvodňovacích kanálů, obnova vodního režimu na 42 ha slatinných biotopů.

Příjemcem projektu je Jihočeský kraj, partnery Krajské školní hospodářství České Budějovice, Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx, Bratislavské regionálne ochranárske združenie a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.

Přehled cílových druhů a stanovišť

 • hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. Bohemica*)
 • střevlík Ménétriésův (Carabus Menetriesi subsp. pacholei*)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita*)
 • travino-bylinná stanoviště (6110* - vápnité nebo bazické skalní trávníky 6120* - vápnomilné travinné porosty na suchých píscích, 6210* - polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, 6250* - panonské sprašové stepní trávníky, 6260* - panonské písčité stepi)
 • lesní stanoviště (91D0* - rašelinné lesy, 91E0* - smíšené jasanovo-olšové lužní lesy, 91N0* - křoviny panonských vnitrozemských písečných dun)
 • slaniska a rašeliniště (1340* - vnitrozemské slané louky, 1530* - panonské slané stepi a slaniska, 7110* - aktivní vrchoviště).

* Prioritní evropsky významné druhy a stanoviště

Kontakty

VEDOUCÍ MANAŽERKA PROJEKTU:
Ing. Eva Ježková
jezkova@kraj-jihocesky.cz
+420 386 720 720

KOORDINÁTOR ZA SLOVENSKOU REPUBLIKU (BROZ):
Mgr. Pavol Littera, Ph.D.
littera@broz.sk
+421 948 177 555

VĚDECKÁ MANAŽERKA:
Bc. Milena Vlášková, DiS.
vlaskova@kraj-jihocesky.cz
+420 386 720 762

PR MANAŽER (ČSOP ONYX):
Marek Fügner
m.fugner@gmail.com
+420 725 259 910