Název projektu: Ochrana prioritních stanovišť travních porostů Jihomoravského kraje

Projektový akronym: LIFE SouthMoravia

Kód projektu: LIFE18 NAT/CZ/000832   

Doba realizace projektu: 1.9.2019 – 31.12.2025          

Rozpočet: 1,320,000 €

Příspěvek Evropské komise: 990,000 €

Níže jsou uvedeny plánované aktivity projektu, definované a označené podle požadavků programu LIFE, kterým je tento projekt financován.

Průběžné informace o výsledcích aktivit naleznete na této webové stránce v sekci Novinky.

Aktuální stav projektových aktivit je k dispozici zde:

Zpráva za rok 2019 a 2020

Zpráva za rok 2021

Zpráva za rok 2022

Zpráva za rok 2023

 

Below are the planned activities of the project, defined and labeled according to the requirements of the LIFE program, which funds this project.

Ongoing information about the results of activities can be found on this webpage under the Novinky (News) section.

The current status of project activities is available here:

september 2019 - december 2021

january - may 2022

 

A. Přípravné aktivity / Preparatory actions

A.1: Odborná studie pro obnovující management / Expert study on restoration management

C. Konkrétní ochranářské aktivity / Conservation actions

C.1: Obnovující management travních porostů / Restoration management of grassland habitats

C.2: Obnova travních porostů znovuzavedením pastvy / Restoration of grassland habitats by reintroduction of grazing

C.3 Obnovující management lesních stanovišť / Restoration management of forest habitats

D. Monitoring dopadu projektových aktivit / Monitoring of the impact of the project actions

D.1: Monitoring vlivů projektových opatření na cílové druhy a stanoviště / Monitoring of project impact on target habitats

D.2: Monitoring indikátorů přínosu projektu LIFE / LIFE performance indicators monitoring

D.3: Posouzení dopadu projektu na ekosystémové služby / Assessment of project impact on ecosystem services

D.4: Posouzení socioekonomických dopadů projektu / Assessment of projects socio-economic impacts and impact of dissemination actions

E. Aktivity na zvyšování povědomí a šíření výsledků projektu / Public awareness and dissemination of results

E.1: Zvyšování povědomí veřejnosti / Awareness raising – public

E.2: Zvyšování povědomí klíčových zúčastněných stran / Awareness raising - key stakeholders

E.3: Replikační nástroje / Replication toolkit

E.4: Zvyšování socioekonomických benefitů / Increasing socio-economic benefits

E.5: Síťování / Networking

F. Řízení projektu /Project management

F.1 Řízení projektu a reporting / Project management and reporting

F.2 Účetnictví projektů, finanční řízení / Project bookkeeping, financial management 

F.3 After-LIFE plán / After-LIFE plan