Název projektu: Ochrana prioritních stanovišť travních porostů Jihomoravského kraje

Projektový akronym: LIFE SouthMoravia

Kód projektu: LIFE18 NAT/CZ/000832   

Doba realizace projektu: 1.9.2019 – 31.12.2025          

Rozpočet: 1,320,000 €

Příspěvek Evropské komise: 990,000 €

Stav chráněných suchých trávníků a lesostepí na jižní Moravě a v Polabí pomůže vylepšit projekt LIFE

Projekt „Ochrana prioritních stanovišť travních porostů Jihomoravského kraje“, zkráceně LIFE SouthMoravia, je financován je z programu LIFE Evropské unie za podpory Ministerstva životního prostředí České republiky. Začal v září 2019 a poběží do prosince 2025.

Biotopy trávníků a lesních stepí trpí zarůstáním invazními druhy rostlin, často opuštěním půdy nebo nevhodným hospodařením. Hlavním cílem projektu je vyvinout ucelený systém hospodaření pomocí tradičních zemědělských postupů. Mezi hlavní aktivity patří obnova degradovaných trávníků (odstraňování keřů a náletů, kosení mozaikovým způsobem, prosvětlení stanovišť a propojení pastvin), obnovení pastvy jako způsobu dlouhodobého hospodaření a likvidace invazních rostlin. Součástí projektu je také budování funkční dobrovolnické základny, která zajistí dlouhodobou udržitelnost výsledků. Úkolem projektu je zlepšení stavu ochrany přírody šesti jihomoravských evropsky významných lokalit (EVL) – Děvín, Stolová hora, Moravský Kras, Miroslavské kopce, Pouzdřanská step – Kolby, Stránská skála, a jedné lokality ve středních Čechách – Žehuňsko (na fotografii výše je hlaváček jarní - Adonis vernalis - z této lokality), viz  záložka Projektové území.

Projekt řídí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx, partnery jsou Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.Junák – český skaut, Kaprálův mlýn, z.s. a Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim.

Pro otázky z řad veřejnosti i odborníků byla zřízena dvě informační místa - jedno na Jižní Moravě a druhé ve Středních Čechách. 

Přehled stanovišť:

6240* - Subpannonické stepní travinné porosty (nepříznivý - nedostatečný stav v panonském, nepříznivý - špatný v kontinentální oblasti)
6250* - Panonské sprašové stepní travinné porosty (nepříznivý - nedostatečný stav v kontinentální oblasti, nepříznivý - špatný v panonské oblasti)
6210 - polopřirozené suché travnaté porosty a a facie křovin na vápnitých podložích, * význačná naleziště vstavačovitých (nepříznivý stav v panonském, nepříznivý stav v kontinentálním regionu)
6110* - Rupikoidní vápnité nebo basofilní travní porosty Alysso-Sedion albi (nepříznivý – nedostatečný stav v obou biogeografických oblastech)
91H0* - Panonské lesy s Quercus pubescens (nepříznivý - nedostatečný stav v obou biogeografických oblastech)
91I0* - Euro-sibiřské stepní lesy s Quercus spp (nepříznivý stav v obou biogeografických oblastech).

* Prioritní evropsky významné druhy a stanoviště 

 

The project „Protection of priority habitats of grasslands of the South Moravian Region“, the acronym LIFE SouthMoravia, is funded by the LIFE programme of the European Union with the support of the Ministry of the Environment of the Czech Republic. The project started in September 2019 and will run until December 2025.

Grassland and forest steppe habitats suffer from overgrowth of invasive plant species, often through land abandonment or inappropriate management. The main goal of the project is to develop a comprehensive management system using traditional farming practices. The main activities include restoration of degraded grasslands (removal of shrubs and self-seeding plants, mosaic mowing, habitat opening and pasture connectivity), restoration of grazing as a long-term management practice, and eradication of invasive plants. The project also includes building a functional volunteer base to ensure long-term sustainability of results. The project aims to improve the nature conservation status of six South Moravian Sites of Community Importance (SCI) – Děvín, Stolová hora, Moravský Kras, Miroslavské kopce, Pouzdřanská step – Kolby, Stránská skála – and one site in Central Bohemia – Žehuňsko (the photograph above depicts the pheasant's eye - Adonis vernalis - from this locality), see the tab Projektové území (Project Area).

The project is implemented by the ONYX branch of the Czech Union of Nature Conservation together with the following partners: Botanical Institute of the Czech Academy of Sciences, Junák – Czech Scout Kaprálův mlýn, Vlašim branch of the Czech Union of Nature Conservationists.

Two information points / informační místa have been established for questions from the public and experts - one in the South Moravian region and the other in the Central Bohemian region.

Overview of habitats:

6240* - Subpannonian steppic grasslands (unfavorable - insufficient condition in the Pannonian region, unfavorable - poor in the continental region)
6250* - Pannonic sand steppes (unfavorable - insufficient condition in the continental region, unfavorable - poor in the Pannonian region)
6210 - Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates, * significant sites of orchids (unfavorable condition in the Pannonian region, unfavorable condition in the continental region)
6110* - Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi (unfavorable – insufficient condition in both biogeographical regions)
91H0* - Pannonic woods with Quercus pubescens (unfavorable - insufficient condition in both biogeographical regions)
91I0* - Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp (unfavorable condition in both biogeographical regions).

* Priority habitats and species of European significance

 

Kontakty/Contact:

ČSOP ONYX:

Ing. Ivana Mariánková - manažerka projektu/project manager
tel.: +420 737 505 288, e-mail: ivana.mariankova@gmail.com

Mgr. Pavel Pechoušek - PR manažer/PR manager
tel: +420 733 671 784, e-mail: pavel.pechousek@email.cz 

Ing. Vilém Jurek - manažer lokalit/site manager
tel.: +420 605 526 958, e-mail: vilem.j@gmail.com

BOTANICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR, V. V. I.:

RNDr. Hana Pánková, Ph.D.
tel.: +420 732 915 014, e-mail: Hana.Pankova@ibot.cas.cz

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, KAPRÁLŮV MLÝN, Z.S.:

Mgr. Tomáš Kozel
tel.: +420 607 924 128, e-mail: tomas.kozel@kapraluvmlyn.cz

ČSOP VLAŠIM:

Ing. Karel Kříž 
tel.: +420 777 800 458, e-mail: karel.kriz@csop.cz