Název projektu: Ochrana prioritních stanovišť travních porostů Jihomoravského kraje

Projektový akronym: LIFE SouthMoravia

Kód projektu: LIFE18 NAT/CZ/000832   

Doba realizace projektu: 1.9.2019 – 31.12.2025          

Rozpočet: 1,320,000 €

Příspěvek Evropské komise: 990,000 €

V projektu budou realizovány aktivity uvedené níže. Aktivity jsou definovány a označeny dle požadavků programu LIFE, ze kterého je tento projekt financován.

O výsledcích aktivit budeme informovat průběžně na této stránce projektu a v záložce Novinky.

Stav projektových aktivit si můžete prohlédnout zde:

září 2019 - prosinec 2021

leden - květen 2022

 

A. Přípravné aktivity

A.1: Odborná studie pro obnovující management        

C. Konkrétní ochranářské aktivity

C.1: Obnovující management travních porostů

C.2: Obnova travních porostů znovuzavedením pastvy

C.3 Obnovující management lesních stanovišť

D. Monitoring dopadu projektových aktivit

D.1: Monitoring vlivů projektových opatření na cílové druhy a stanoviště

D.2: Monitoring indikátorů přínosu projektu LIFE

D.3: Posouzení dopadu projektu na ekosystémové služby

D.4: Posouzení socioekonomických dopadů projektu

E. Aktivity na zvyšování povědomí a šíření výsledků projektu

E.1: Zvyšování povědomí veřejnosti

E.2: Zvyšování povědomí klíčových zúčastněných stran

E.3: Replikační nástroje

E.4: Zvyšování socioekonomických benefitů

E.5: Síťování

F. Řízení projektu

F.1 Řízení projektu a reporting

F.2 Účetnictví projektů, finanční řízení

F.3 After-LIFE plán