Název projektu: Obnova biotopů a druhů subpanonských travinnobylinných porostů

Projektový akronym: LIFE Subpannonic

Kód projektu: LIFE17 NAT/SK/000589   

Doba realizace projektu: 1.9.2018 – 31.12.2024          

Rozpočet: 3,112,940 €

Příspěvek Evropské komise: 2,330,797 €

https://broz.sk/projekty/life-sub-pannonic/

https://www.facebook.com/subpannonic/

 

Extrémně vzácným rostlinám i chráněným územím evropského významu pomůže na Slovensku a na Moravě projekt LIFE

V září 2018 byl odstartován projekt, který až do konce roku 2024 pomůže chránit na jižním a východním Slovensku i jižní Moravě celkem 28 chráněných území a také několik výjimečně vzácných druhů rostlin. Projekt koordinuje Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), za slovenskou stranu je partnerem Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Za českou stranu je partnerem projektu Český svaz ochránců přírody základní organizace Onyx ve spolupráci s Jihomoravským krajem.

Projekt LIFE Sub-pannonic je financován z programu LIFE Evropské unie.

Projekt je zaměřen na zlepšení stavu a následnou ochranu ohrožených druhů rostlin i tzv. evropsky významných lokalit v rámci soustavy Natura 2000. Často se jedná o přírodní fenomény výjimečně vzácné nejen v rámci Slovenska a České republiky, ale celé Evropské Unie. Bylina ruměnice turňanská se vyskytuje pouze na 5 lokalitách v Evropě, z toho na 4 na Slovensku, na 1 v Maďarsku. Další rostlina pelyněk Pančičův roste pouze na 10 lokalitách, z toho na 3 na Moravě, na Slovensku se nevyskytuje. Orchidej jazýček východní roste na Slovensku pouze na 5 lokalitách, v České republice v současnosti neroste, je znám jen z historických záznamů.

Nejen tyto ohrožené, a tudíž zákonem přísně chráněné rostliny jsou předmětem zájmu projektu LIFE. Jsou to také celé ekosystémy, které umožňují život mnoha dalším ohroženým druhům rostlin a živočichů, např. motýlů, brouků nebo ptáků. Jde konkrétně o 450 hektarů suchých a stepních trávníků tzv. panonské oblasti, která na jižním a východním Slovensku i jižní Moravě hostí množství teplomilných druhů. Současně jsou však tyto trávníky ohroženy opuštěním tradičního hospodaření, které se projevuje změnou zhoršováním stavu trávníků, zarůstáním dřevinami nebo invazními druhy rostlin. Z tohoto důvodu je také cílem projektu zajistit už v jeho průběhu, ale také po jeho skončení návrat tradičního způsobu využití, především kosení a pastvy ve spolupráci s místními farmáři.

Z projektu tak nebude mít prospěch pouze příroda, ale také lidé. Z jeho přínosů budou těžit jak majitelé dotčených pozemků, místní obce a školy, tak i široká veřejnost a návštěvníci regionu. Bude podpořeno minimálně 10 místních farmářů a vytvořena 3 nová pracovní místa v rámci udržitelného farmaření, vyškoleno 20 místních průvodců a vytvořeno 5 pracovních míst pro udržitelný turistický ruch. V jednotlivých lokalitách bude také instalováno celkem 22 objektů drobné infrastruktury, vytvořeny 4 naučné stezky a instalovány další informační panely. Pro veřejnost, a především pro děti, bude vyrobena řada tiskovin jako pexeso, letáky, brožurky, a také propagační předměty (např. ekologické tašky, trička, fair trade čokolády), které budou využívány při přednáškách a terénních exkurzích.

Bratislavské regionální sdružení se zabývá ochranou slovenské přírody již od roku 1997, od roku 2003 pak, i na evropské úrovni, velmi úspěšně využívá program LIFE. Svými projekty zlepšuje stav mokřadů a lužních lesů unikátní krajiny podél Dunaje, obnovuje původní pastviny či podporuje populace ohrožených druhů. Kromě již zmíněných rostlin jde také o živočišné druhy, např. ptáky, netopýry nebo bezobratlé, konkrétně brouky. Význam tohoto projektu také spočívá také v tom, že díky němu se aktivity BROZ rozšíří ze západního a středního Slovenska také již na východ státu.

Na české straně je Český svaz ochránců přírody díky několika svých základním organizacím jedním z nejúspěšnějším žadatelům z programu LIFE v rámci České republiky.  Projekty jsou zaměřeny na ochranu cenných ekosystémů a druhů v Moravskoslezském, Zlínském či Středočeském kraji, tento konkrétně směřuje k ochraně cenného přírodního dědictví kraje Jihomoravského. Tento projekt je již druhým na kterém BROZ a ZO ČSOP Onyx spolupracují.

O tom, že se jedná o mimořádný úspěch svědčí i fakt, že projekt obstál v roce 2017 v evropské konkurenci více než 600 projektů a ve své kategorii zaměřené na ochranu přírody byl hodnocen jako 10. nejlepší.

Přehled cílových druhů a stanovišť

  • ruměnice turňanská* (Onosma tornensis)
  • pelyněk Pančičův* (Artemisia pancicii)
  • jazýček východní* (Himantoglossum caprinum)
  • 6210* - polopřirozené suché travnaté porosty a a facie křovin na vápnitých podložích, význačná naleziště vstavačovitých
  • 6240* - subpanonské stepní trávníky
  • 6250* - panonské sprašové stepní trávníky

* Prioritní evropsky významné druhy a stanoviště

Kontakty

MANAŽER PROJEKTU - BROZ (SK)

Mgr. Pavol Littera, PhD.

Tel: +421 948 177 555, e-mail: littera@broz.sk

KOORDINÁTOR PROJEKTU PRO ČR (ZO ČSOP Onyx)

Ing. Vilém Jurek

Tel: +420 605 526 958, e-mail: vilem.j@gmail.com