Název projektu: Ochrana prioritních stanovišť travních porostů Jihomoravského kraje

Projektový akronym: LIFE SouthMoravia

Kód projektu: LIFE18 NAT/CZ/000832   

Doba realizace projektu: 1.9.2019 – 31.12.2025          

Rozpočet: 1,320,000 €

Příspěvek Evropské komise: 990,000 €

Stav chráněných suchých trávníků a lesostepí na jižní Moravě a v Polabí pomůže vylepšit projekt LIFE

Biotopy suchých trávníků a lesostepí trpí přerůstáním invazivními druhy rostlin, často kvůli opuštění půdy nebo nevhodnému hospodaření. Projekt LIFE SouthMoravia, který začal v září 2019 a poběží do prosince 2025, zlepší stav ochrany v šesti evropsky významných jihomoravských lokalitách (Děvín, Stolová hora, Moravský Kras, Miroslavské kopce, Pouzdřanská step-Kolby, Stránská skála) a jedné středočeské (Žehuňsko - na úvodní fotografii je hlaváček jarníAdonis vernalis, z této lokality), viz záložka Projektové území.

Projekt bude navazovat na předchozí práce v rámci programu LIFE, ale v mnohem větším měřítku a s vylepšenými postupy zahrnujícími pastvu a ekoturistiku, tak, aby výsledky byly ještě udržitelnější. Základním cílem projektu je vyvinout ucelený systém managementu stanovišť obnovením tradičních zemědělských postupů, zejména pastvy, zajištění významných sociálně-ekonomických přínosů z obnovení udržitelné pastvy, přispívat k rozvoji udržitelného cestovního ruchu s aktivní účastí místních komunit včetně zvýšení konkurenceschopnosti místních zemědělců, demonstrace a replikace nových řešení v regionu.

Mezi hlavní aktivity patří obnova poškozených stanovišť trávníků (odstraňování keřů, příprava lokalit pro dlouhodobé hospodaření), obnovení rozsáhlé pastvy jako nejvhodnějšího způsobu dlouhodobého managementu, likvidace invazivní rostliny borytu barvířského, budování funkčního dobrovolnického systému včetně pravidelného ročního dobrovolnictví českých i zahraničních účastníků, zvyšování povědomí veřejnosti a klíčových účastníků formou seminářů, exkurzí.

Plánované postupy přispějí k cílům prioritních oblastí podprogramu LIFE pro životní prostředí, protože se zaměřuje především na řízení sítě Natura 2000. Projekt provede řadu konkrétních akcí v oblasti ochrany, monitorování a zvyšování povědomí, jejichž cílem je zlepšit stav ochrany typů stanovišť uvedených v příloze I HD v rámci následujících sedmi lokalitách Společenství - CZ0624104, CZ0624043, CZ0214050, CZ0624130, CZ0620147 , CZ0624060 a CZ24020.

Projekt řídí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx, partnery jsou Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Junák – český skaut, Kaprálův mlýn, z.s. a Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim.

Pro otázky z řad veřejnosti i odborníků byla zřízena dvě informační místa - jedno na Jižní Moravě a druhé ve Středních Čechách. 

Projekt LIFE SouthMoravia je financován z programu LIFE Evropské unie.

Přehled stanovišť

  • 6240* - Subpannonické stepní travinné porosty (nepříznivý - nedostatečný stav v panonském, nepříznivý - špatný v kontinentální oblasti)
  • 6250* - Panonské sprašové stepní travinné porosty (nepříznivý - nedostatečný stav v kontinentální oblasti, nepříznivý - špatný v panonské oblasti
  • 6210 - polopřirozené suché travnaté porosty a a facie křovin na vápnitých podložích, * význačná naleziště vstavačovitých (nepříznivý stav v panonském, nepříznivý stav v kontinentálním regionu)
  • 6110* - Rupikoidní vápnité nebo basofilní travní porosty Alysso-Sedion albi (nepříznivý – nedostatečný stav v obou biogeografických oblastech)
  • 91H0* - Panonské lesy s Quercus pubescens (nepříznivý - nedostatečný stav v obou biogeografických oblastech)
  • 91I0* - Euro-sibiřské stepní lesy s Quercus spp (nepříznivý stav v obou biogeografických oblastech).

* Prioritní evropsky významné druhy a stanoviště 

Kontakty

ČSOP ONYX:

Ing. Ivana Mariánková - manažerka projektu
tel.: +420 737 505 288, e-mail: ivana.mariankova@gmail.com

Mgr. Pavel Pechoušek - PR manažer
tel: +420 733 671 784, e-mail: pavel.pechousek@email.cz 

Ing. Vilém Jurek - manažer lokalit
tel.: +420 605 526 958, e-mail: vilem.j@gmail.com

BOTANICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR, V. V. I.:

RNDr. Hana Pánková, Ph.D.
tel.: +420 732 915 014, e-mail: Hana.Pankova@ibot.cas.cz

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, KAPRÁLŮV MLÝN, Z.S.:

Mgr. Tomáš Kozel
tel.: +420 607 924 128, e-mail: tomas.kozel@kapraluvmlyn.cz

ČSOP VLAŠIM:

Ing. Karel Kříž
tel.: +420 777 800 458, e-mail: karel.kriz@csop.cz